Asked Dec 24th, 2018 10:45 a.m. 169 0 2
 • 169 0 2
0

Mọi người giúp em với , Em muốn lấy trong DB categories những thằng nào có tên course trong cột category_type. hiện tại em lấy tất cả category luôn.

Share
 • 169 0 2
public function searchAdvanced($params, $limit)
{
  $courseService = new CourseService;
  $query = $courseService->publish();

  if(isset($params['s_course']) && ! empty($params['s_course'])) {
    $query->where('title', 'like', "%{$params['s_course']}%");
  }
  if(isset($params['s_teacher']) && ! empty($params['s_teacher'])) {
    $query->whereHas('teacher', function ($query) use ($params) {
      $query->where('users.name', 'like', "%{$params['s_teacher']}%");
    });
  }
  if(isset($params['catid']) && ! empty($params['catid'])) {
    $query->whereHas('category', function ($query) use ($params) {
      $query->where('categories.id', $params['catid']);
    });
  }
  return $query->paginate($limit);
}

đây là DB categories của nó: https://prnt.sc/lywx5a

mọi người giúp em check điều kiền như thế nào để nó vào DB của thằng categories, vào cột category_type và lấy những thèn có tên 'course'.

Avatar Vũ Nguyễn @vunguyen10111995
Dec 25th, 2018 12:33 a.m.
Avatar Odasama K @thuyenhv2101
Dec 25th, 2018 1:16 a.m.

@vunguyen10111995 cảm ơn, thêm đk nó ko hiểu, còn cách nào khác ko?

0
| Reply
Share
Avatar Vũ Nguyễn @vunguyen10111995
Dec 25th, 2018 1:20 a.m.

@thuyenhv2101 bạn thêm như nào mà nó lại không hiểu vậy

0
| Reply
Share
Avatar Tran Duc Thang @thangtd90
Dec 25th, 2018 6:54 a.m.

@thuyenhv2101 ở trước câu lệnh return, bạn thêm đoạn $query->where('category_type', 'course') là được mà nhỉ 🤔

0
| Reply
Share

2 ANSWERS


Answered Dec 25th, 2018 1:04 a.m.
Accepted
+1

bạn thử thêm điều kiện

->where('category_type', 'course')

xem sao 😃

Share
Avatar Henry Bui @viethuong2072000
Dec 31st, 2018 2:11 a.m.
Answered Dec 31st, 2018 2:12 a.m.
0

Mình không rõ là bạn đang đứng ở bảng nào, và từ khóa "course" được truyền vô như thế nào nhưng thấy đoạn cuối có whereHas category nên đoán là bạn không đứng ở categories. Nếu vậy thì bạn sẽ cần thêm một cái where nữa chẳng hạn:

if (!empty($params['keyword'])) { // $params['keyword'] = course
  $query->whereHas('category', function ($query) use ($params) {
    $query->where('category_type', $params['keyword']);
  });
}
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.