Asked Dec 2nd, 2020 4:15 a.m. 73 0 0
 • 73 0 0
0

Ansible-playbook extra-vars file

Share
 • 73 0 0

Cho mình hỏi có cách nào khi axtra-vars khi chạy ansible thì sẽ đọc được vars với cấu trúc file yml không nhỉ:

Ví dụ commad mình đã thử không được: ansible-playbook --extra-vars "env_id='dev001' instance_name='test1,test2,test3'"

example.yml
 - env_id: "dev001"
  instance_name:
   - "test1"
   - "test2"
   - "test3"
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.