Asked thg 8 20, 2018 3:14 AM 138 0 1
 • 138 0 1
0

Cần giúp đỡ làm sự kiện on click button trên widget

Share
 • 138 0 1

Cho em hỏi có ai làm widget cho android không giúp em làm cái sự kiện on click button trên widget với

1 ANSWERS


Answered thg 8 20, 2018 3:44 AM
Accepted
+1

@Lynk Có lẽ bạn đang gặp vấn đề về việc xác định xem bạn nhấn vào button nào trên widget.

Khi tạo 1 PendingEvent, bạn chỉ cần setAction cho nó và trong hàm onReceive() bạn kiểm tra xem action đó là action nào rồi xử lý tiếp.

public class MyWidgetProvider extends AppWidgetProvider {
  private static final String MyOnClick1 = "myOnClickTag1";
  private static final String MyOnClick2 = "myOnClickTag2";
  private static final String MyOnClick3 = "myOnClickTag3";

  @Override
  public void onUpdate(Context context, AppWidgetManager appWidgetManager, int[] appWidgetIds) {
    Log.d(TAG, "onUpdate()");
    for (int widgetId : appWidgetIds) {
      RemoteViews remoteViews = new RemoteViews(context.getPackageName() ,R.layout.widget_layout);
      remoteViews.setOnClickPendingIntent(R.id.widget_button_stay, getPendingSelfIntent(context, MyOnClick1));
      remoteViews.setOnClickPendingIntent(R.id.widget_button_away, getPendingSelfIntent(context, MyOnClick2));
      remoteViews.setOnClickPendingIntent(R.id.widget_button_diss, getPendingSelfIntent(context, MyOnClick3));
      remoteViews.setTextViewText(R.id.widget_textview, "viblo abc");

      appWidgetManager.updateAppWidget(widgetId, remoteViews);
    }
  }

  protected PendingIntent getPendingSelfIntent(Context context, String action) {
    Intent intent = new Intent(context, getClass());
    intent.setAction(action);
    return PendingIntent.getBroadcast(context, 0, intent, 0);
  }

  @Override
  public void onReceive(Context context, Intent intent) {
    String action = intent.getAction();
    if (action.equals(MyOnClick1)) {
      // your onClick action is here
      Toast.makeText(context, "Button1", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      Log.w("Widget", "Clicked button1");
    } else if (action.equals(MyOnClick2)) {
      Toast.makeText(context, "Button2", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      Log.w("Widget", "Clicked button2");
    } else if (action.equals(MyOnClick3)) {
      Toast.makeText(context, "Button3", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      Log.w("Widget", "Clicked button3");
    }
  }
}
Share
Avatar Kids @Lynk
thg 8 20, 2018 4:10 AM

Anh ơi ví dụ như em muốn đổi image của button thì như thế nào

0
| Reply
Share
thg 8 20, 2018 4:30 AM

@Lynk Bạn thử cách này xem.

Trong onReceive():

//.....
RemoteViews remoteViews = new RemoteViews(context.getPackageName(), R.layout.widget_layout);

// Tham số thứ nhất là id của phần tử muốn đổi image
// Tham số thứ 2 là image/drawable muốn sử dụng
remoteViews.setImageViewResource(R.id.widget_button_away, R.drawable.border_radius_10);
+1
| Reply
Share
Avatar Kids @Lynk
thg 8 20, 2018 8:10 AM

@DoanhPV anh ơi cái RemoteViews đó nếu gọi ở onReceice thì trên onUpdate có cần để không

0
| Reply
Share
Avatar Kids @Lynk
thg 8 20, 2018 8:27 AM

@DoanhPV anh Doanh ơi có rảnh giúp em với, em làm mãi mà không được ạ

0
| Reply
Share
Avatar Kids @Lynk
thg 8 20, 2018 9:01 AM

@DoanhPV

2018-08-20.png

code em như thế này sao nó không thay đổi hình ảnh nhỉ, anh giúp em với

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.