Asked Oct 16th, 2020 11:35 a.m. 132 0 2
  • 132 0 2
0

Cách lấy từ (cụm từ) đầu tiên trong một chuỗi phân cách bằng dấu phảy trong PHP?

Share
  • 132 0 2

Mình có một chuỗi có cấu trúc mà có thể là một những kết quả như sau:

$array = 'đào,lê,táo,mận';
$array = 'khổ qua,chanh,dưa leo,cải bắp';
$array = 'mướp';
$array = 'uất kim cương,anh đào,sen,hoa hồng,hoa cúc';

(sau dấu phảy không có khoảng trắng)

Làm sao mình tách lấy từ hoặc cụm từ mà phân cách bởi dấu phảy đầu tiên? Kết quả mong muốn nhận được trong mỗi trường hợp là: đào, khổ qua, mướp và uất kim cương.

2 ANSWERS


Answered Oct 16th, 2020 3:16 p.m.
Accepted
+2

Bạn dùng hàm explode để chuyển từ string sang mảng . sau đó lấy phần tử đầu tiên là được

<?php
$array = 'đào,lê,táo,mận';

echo explode("," $array)[0]; // đào
Share
Oct 16th, 2020 3:40 p.m.

lol, anh nhanh thế =))

0
| Reply
Share
Answered Oct 16th, 2020 3:29 p.m.
+1
<?php
$array = 'đào,lê,táo,mận';

$x = explode(',', $array,2);

echo $x[0];
?>
Share
Avatar K Mr @streamvn.ad
Oct 18th, 2020 3:08 p.m.

đúng cái mình cũng đang cần

https://www.kuxxx.com/ https://xxxuh.com/

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.