Asked Dec 27th, 2018 9:11 AM 70 0 0
  • 70 0 0
+1

Gặp vấn đề với test tải dùng SOAP UI

Share
  • 70 0 0

Mình đang gặp một số vướng mắc khi dùng soap ui test tải. Anh/em nào có biết chỉ giúp mình xem trong trường hợp này thì cấu hình/chọn strategy test thế nào cho phù hợp

Cụ thể:

  • Mình có 1 webservice thực hiện verify số OTP
  • Mình dùng 1 file excel chứa dữ liệu số otp và số mobile làm datasource để test tải
  • Thực hiện test 100 thread, mỗi thread tương ứng 1 user (1 dòng trong excel)

Trường hợp 1: Mình dùng Strategy Simple thì kết quả như sau

Số lỗi hiển thị là 120, tuy nhiên thực chất chỉ có 60 lỗi, soapui liệt kê dup 2 bản ghi lỗi với 1 thread bị lỗi

2018-12-27 13:27:00,Step Status,Verify - Request 1,"TestStep [Verify - Request 1] result status is FAILED; [[XPath Match] XPathContains assertion failed for path [${Verify - Request 1#Response#declare namespace ns='http://www.xxx.com/entity/vn/otp/smartotp_gw/verify/1.0'; declare namespace ns1='http://www.xxxx.com/common/envelope/commonheader/1.0'; //ns:VerifyRes[1]/ns1:ResponseStatus[1]/ns1:Status[1]}] : RuntimeException:net.sf.saxon.trans.XPathException: XPath syntax error at char 0 in {}:
    Unexpected token "<eof>" in path expression] [threadIndex=61]"
2018-12-27 13:27:00,Step Status,Verify - Request 1,"TestStep [Verify - Request 1] result status is FAILED; [[XPath Match] XPathContains assertion failed for path [${Verify - Request 1#Response#declare namespace ns='http://www.xxxx.com/entity/vn/otp/smartotp_gw/verify/1.0'; declare namespace ns1='http://www.xxxx.com/common/envelope/commonheader/1.0'; //ns:VerifyRes[1]/ns1:ResponseStatus[1]/ns1:Status[1]}] : RuntimeException:net.sf.saxon.trans.XPathException: XPath syntax error at char 0 in {}:
    Unexpected token "<eof>" in path expression] [threadIndex=61]"

Trường hợp 2: Dùng Strategy Fixed-rate, Rate = 5 thì kết quả 0 lỗi

Trường hợp 3: Dùng Strategy Fixed-rate với Rate = 1 thì có 13 lỗi

Mình đang Không hiểu đánh giá thế nào cho đúng và soapui có lỗi gì không ?

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.