Asked Feb 26th, 12:53 a.m. 106 0 1
  • 106 0 1
0

Hỏi về vuecomponent trong blade của laravel

Share
  • 106 0 1

em có 1 popup viết trong vuecomponent (trong đây có biến isShow check ẩn hiện component, trong pop up có nút đóng đơn giản chuyển isShow = false)

popup nằm trong blade của laravel, trong blade có nút mở popup

làm thế nào để em tương tác sự kiện click nút mở ở blade thì update isShow = true trong component.

(đây là tính năng đóng mở popup, click open popup ở giao diện blade của laravel và có thể close popup ở nút close trong vuecomponent)

1 ANSWERS


Answered Feb 27th, 10:22 a.m.
0

Truyền props vào thôi bạn ơi, sau đó handle việc thay đổi giá trị của biến isShow khi click vào button. Tuy nhiên thường mình sẽ ném cả cái nút mở popup vào trong component luôn.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.