Asked Sep 19th, 2022 3:29 a.m. 45 0 1
  • 45 0 1
0

Parser Markdown Editor ra html

Share
  • 45 0 1

Em đang xài thằng markdown editor này và nó không hỗ trợ render ra các thẻ kiểu <b.> ul li v.v mà nó sẽ có dạng ntn:

image.png

Và phải parser sang ntn để nó có thể render ra kiểu vậy a?:

image.png

Em xài VueJS... Thanks Mn đã bớt chút thời gian đọc bài!

1 ANSWERS


Answered Jan 10th, 10:09 a.m.
+1

bạn thử thư viện này nhé

vue-mdx-bundler

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.