Asked Sep 19th, 3:29 a.m. 36 0 0
  • 36 0 0
0

Parser Markdown Editor ra html

Share
  • 36 0 0

Em đang xài thằng markdown editor này và nó không hỗ trợ render ra các thẻ kiểu <b.> ul li v.v mà nó sẽ có dạng ntn:

image.png

Và phải parser sang ntn để nó có thể render ra kiểu vậy a?:

image.png

Em xài VueJS... Thanks Mn đã bớt chút thời gian đọc bài!

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.