Asked Jun 14th, 2020 6:30 a.m. 151 0 1
  • 151 0 1
0

google app scrip api và cách thêm trình kích hoạt cho đoạn script được nhứng vào sheets

Share
  • 151 0 1

em đã thêm được script vào trong google sheet thông qua api app script nhưng hiện tại đến phần để thêm trình kích hoạt mỗi khi chạy sheets có thay đổi thì function của em sẽ được chạy thì em chưa biết làm như thế nào ai đã từng làm qua có thể chỉ em phương án được ko ạ. Em cảm ơn mọi người

1 ANSWERS


Answered Jul 14th, 2020 9:23 a.m.
0

Bạn vào script.google.com, chọn trigger, chọn hàm muốn chạy, chọn điều kiện là mỗi khi sheet có thay đổi (on-edit) nhé

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.