Asked Jan 11th, 2018 1:50 p.m. 210 0 1
 • 210 0 1
0

vue-cli lỗi webpack-dev-server

Share
 • 210 0 1
0 info it worked if it ends with ok
1 verbose cli [ 'C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe',
1 verbose cli  'C:\\Users\\Admin\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js',
1 verbose cli  'run',
1 verbose cli  'dev' ]
2 info using npm@5.6.0
3 info using node@v8.9.1
4 verbose run-script [ 'predev', 'dev', 'postdev' ]
5 info lifecycle first-time@1.0.0~predev: first-time@1.0.0
6 info lifecycle first-time@1.0.0~dev: first-time@1.0.0
7 verbose lifecycle first-time@1.0.0~dev: unsafe-perm in lifecycle true
8 verbose lifecycle first-time@1.0.0~dev: PATH: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin;D:\vue-ssr\first-time\node_modules\.bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTSystem\;C:\Program Files\Git\cmd;C:\Program Files\nodejs\;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTSystem\;C:\Program Files\Git\cmd;C:\Program Files\nodejs\;C:\Ruby24-x64\bin;C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\Admin\AppData\Local\atom\bin;C:\Users\Admin\AppData\Roaming\npm;C:\Program Files\MongoDB\Server\3.6\bin;;c:\Users\Me\AppData\Roaming\npm\
9 verbose lifecycle first-time@1.0.0~dev: CWD: D:\vue-ssr\first-time
10 silly lifecycle first-time@1.0.0~dev: Args: [ '/d /s /c',
10 silly lifecycle  'webpack-dev-server --inline --progress --config build/webpack.dev.conf.js' ]
11 silly lifecycle first-time@1.0.0~dev: Returned: code: 1 signal: null
12 info lifecycle first-time@1.0.0~dev: Failed to exec dev script
13 verbose stack Error: first-time@1.0.0 dev: `webpack-dev-server --inline --progress --config build/webpack.dev.conf.js`
13 verbose stack Exit status 1
13 verbose stack   at EventEmitter.<anonymous> (C:\Users\Admin\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\index.js:285:16)
13 verbose stack   at emitTwo (events.js:126:13)
13 verbose stack   at EventEmitter.emit (events.js:214:7)
13 verbose stack   at ChildProcess.<anonymous> (C:\Users\Admin\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\lib\spawn.js:55:14)
13 verbose stack   at emitTwo (events.js:126:13)
13 verbose stack   at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
13 verbose stack   at maybeClose (internal/child_process.js:925:16)
13 verbose stack   at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
14 verbose pkgid first-time@1.0.0
15 verbose cwd D:\vue-ssr\first-time
16 verbose Windows_NT 10.0.16299
17 verbose argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\Admin\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "run" "dev"
18 verbose node v8.9.1
19 verbose npm v5.6.0
20 error code ELIFECYCLE
21 error errno 1
22 error first-time@1.0.0 dev: `webpack-dev-server --inline --progress --config build/webpack.dev.conf.js`
22 error Exit status 1
23 error Failed at the first-time@1.0.0 dev script.
23 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
24 verbose exit [ 1, true ]

e đang mò vue-cli với webpack mà mỗi lần chạy npm run dev thì lại bị lỗi ntn ạ. Google cả buổi chiều chẳng fix dc gì, ai giúp em với.

1 ANSWERS


Answered Jan 11th, 2018 3:53 p.m.
+2

https://github.com/vuejs-templates/webpack/issues/1229 Có vẻ đây là lỗi của webpack mới đây. Chưa thấy có bản vá nào hết 😦 em đang tìm cách downgrade global

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.