Asked Dec 29th, 2019 11:33 a.m. 153 0 0
  • 153 0 0
-1

Hightlight.js không tự style cho code

Share
  • 153 0 0

E thử add highlight.js sử dụng trong plugin của Ckeditor theo link sau: https://ckeditor.com/docs/ckeditor4/latest/features/codesnippet.html#target-page Trong ckeditor thì nhận style nhưng sau khi em submit thì nội dung đã được lưu không nhận style Đây là các bước e config, xin giải pháp từ các bác

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.