Asked Apr 11th, 2019 8:51 a.m. 221 1 2
 • 221 1 2
0

Em xin hỏi về vấn đề Many To Many (Polymorphic) trong Laravel với ạ !!!

Share
 • 221 1 2

Em có 3 table như sau

user
  id
  name
  ...
cities
  id
  name
multi_cities
  id
  city_id
  model_type
  model_id

Em thực hiện code liên kết các bảng như sau ạ

class User extends Authenticatable
{
  use Notifiable;
  public function cities()
  {
    return $this->morphToMany('App\City', 'model');
  }
}
class City extends Model
{
  protected $table = 'cities';
  protected $fillable = ['name'];
  public function users() {
    return $this->morphedByMany('App\User', 'model');
  }

  public function jobs() {
    return $this->morphedByMany('App\Job', 'model');
  }
}
class MultiCity extends Model
{
  protected $table = 'multi_cities';
  protected $fillable = ['city_id', 'model_type', 'model_id'];
}

Em thử query trong route như sau:

Route::get('/user', function () {
  $user = App\User::find(3);
  foreach ($user->cities as $city) {
    echo $city . '<br>';
  }
});

Báo lỗi không tìm thấy table tương ứng với model Bác nào thông não e với 😃)

2 ANSWERS


Answered Apr 11th, 2019 9:34 a.m.
Accepted
+3

nó đang báo lỗi bảng job_here.models không tồn tại kìa bạn.

Share
Apr 12th, 2019 6:53 a.m.
  public function cities()
  {
    return $this->morphToMany('App\City', 'model', 'multi_cities');
  }

Thử xem được ko nhé.

0
| Reply
Share
Avatar duongricky @duongricky
Apr 13th, 2019 3:51 a.m.

@tiennguyen98 dạ được rồi a, e cảm ơn

+1
| Reply
Share
Answered Apr 12th, 2019 1:39 a.m.
+2

thay

public function cities()
  {
    return $this->morphToMany('App\City', 'model');
  }
}

bằng

public function cities()
  {
    return $this->morphToMany('App\City', 'multi_cities');
  }
}

tương tự với morphedByMany. Check docs nhá bạn: https://laravel.com/docs/5.8/eloquent-relationships#many-to-many-polymorphic-relations :v

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.