Asked Mar 17th, 2021 2:55 a.m. 123 0 1
  • 123 0 1
0

Cách viết câu truy vấn trong trường hợp này!

Share
  • 123 0 1

Mình có bảng như dưới. Mình cần kết nối giữa bảng salary với bảng possition thông qua bảng user.

Salary user possition
user_id id id
possition_id

Project của mình dùng laravel 5.7 nên không có hasOneThrough, nên mình chưa biết viết kiểu gì. Mong cao nhân đi qua chỉ giáo giúp!

1 ANSWERS


Answered Mar 17th, 2021 3:15 a.m.
Accepted
+2

$salary = Salary::with('user.possition')->get();

Không cần thể hiện relation giữa Salary và Possition cũng được mà nhỉ

Share
Mar 17th, 2021 3:38 a.m.

Cảm ơn b nhiều nhé. Mình cứ nghĩ phải viết relation. @@

+1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.