Asked Jul 2nd, 2021 11:37 a.m. 59 0 1
 • 59 0 1
0

Popover re-render không thể lấy dc id đã click

Share
 • 59 0 1

Mình có component Table mình map 1 cục xuống với mong muốn với Popup nào được Edit thì trả về ID để thằng cha Component Main xử lý Đây là Table

 <tbody>
    {debtsList.map((debt) => (
     <tr key={debt.id}>
      <td>{debt.id}</td>
      <td>{debt.name}</td>
      <td>{toCurrencyVND(toNumber(debt.borrowMoney))}</td>
      <td>{debt.interestPercent}%</td>
      <td>{formatDate(debt.startDate)}</td>
      <td>{formatDate(debt.endDate)}</td>
      <td>{toCurrencyVND(debt.liabilities)}</td>
      <td>
       <Popup
        key={debt.id}
        debt={debt}
        onEditClick={onDebtEditClick}
        onRemoveClick={onDebtRemoveClick}
        className="btn"
       />
      </td>
     </tr>
    ))}

Đây là Popup trong cái Popup có 2 cái button là edit và remove

 <>
   <button
    id="PopoverClick"
    type="button"
    className="popup__btn popup__btn-open "
    onClick={handleClick}
   >
    <svg
     xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
     className="icon icon-tabler icon-tabler-dots"
     width={30}
     height={30}
     viewBox="0 0 24 24"
     strokeWidth="1.5"
     stroke="currentColor"
     fill="none"
     strokeLinecap="round"
     strokeLinejoin="round"
    >
     <path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none" />
     <circle cx={5} cy={12} r={1} />
     <circle cx={12} cy={12} r={1} />
     <circle cx={19} cy={12} r={1} />
    </svg>
   </button>
   <Popover
    placement="right"
    isOpen={popoverOpen}
    target="PopoverClick"
    toggle={toggle}
   >
    <PopoverBody>
     <div className="popup__inner">
      <button
       className="popup__btn popup__btn-edit"
       onClick={handleEditClick}
      >
       <svg
        height={21}
        viewBox="0 0 21 21"
        width={21}
        xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
        className="popup__icon popup__icon-edit"
       >
        <g
         fill="none"
         fillRule="evenodd"
         stroke="currentColor"
         strokeLinecap="round"
         strokeLinejoin="round"
         transform="translate(3 3)"
        >
         <path d="m14 1c.8284271.82842712.8284271 2.17157288 0 3l-9.5 9.5-4 1 1-3.9436508 9.5038371-9.55252193c.7829896-.78700064 2.0312313-.82943964 2.864366-.12506788z" />
         <path d="m12.5 3.5 1 1" />
        </g>
       </svg>
       <span>Edit</span>
      </button>
      <button
       className="popup__btn popup__btn-remove"
       onClick={handleRemoveClick}
      >
       <svg
        className="popup__icon popup__icon-remove"
        height={21}
        width={21}
        xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
        fill="none"
        viewBox="0 0 24 24"
        stroke="currentColor"
       >
        <path
         strokeLinecap="round"
         strokeLinejoin="round"
         strokeWidth={2}
         d="M19 7l-.867 12.142A2 2 0 0116.138 21H7.862a2 2 0 01-1.995-1.858L5 7m5 4v6m4-6v6m1-10V4a1 1 0 00-1-1h-4a1 1 0 00-1 1v3M4 7h16"
        />
       </svg>

       <span>Delete</span>
      </button>
     </div>
    </PopoverBody>
   </Popover>
  </>

Đấy phần handle của Popup

 const [popoverOpen, setPopoverOpen] = useState(false);
 const toggle = () => {
  setPopoverOpen(!popoverOpen);
 };

 console.log("render");
 const { debt, onEditClick, onRemoveClick } = props;

 const handleClick = () => {
  console.log(debt.id);
  //Đã log ra ID đã được Click
 };

 console.log(debt.id);
 const handleEditClick = () => {
  console.log(debt.id);
  if (onEditClick) {
  }
 };

 const handleRemoveClick = () => {
  if (onRemoveClick) {
   // onRemoveClick(debtId);
  }
 };

image.png

Tuy nhiên trong cái handleEditClickhandleRemoveClick thì không nhận được Id Mình dùng cái useState để lưu cái Id ở handleClick vào state clicked thì khi mình click Button Popver thì nó lại re-render lại vì do state const [popoverOpen, setPopoverOpen] = useState(false); này thay đổi nên nó về giá trị inititalnull do mình xét lúc đầu

Mình thấy const [popoverOpen, setPopoverOpen] = useState(false); do thằng nào bị thay đổi nên mình tách nó ra 1 component riêng như này

function ShowPopup(props) {
 const [popoverOpen, setPopoverOpen] = useState(false);
 const toggle = () => {
  setPopoverOpen(!popoverOpen);
 };
 const { debt } = props;

 const [debtClicked, setDebtClicked] = useState();

 const handleClick = () => {
  console.log(debt);
  if (!popoverOpen) {
   // setDebtClicked(debt);
  }
 };

 return (
  <>
   <button
    id="PopoverClick"
    type="button"
    className="popup__btn popup__btn-open "
    onClick={handleClick}
   >
    <svg
     xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
     className="icon icon-tabler icon-tabler-dots"
     width={30}
     height={30}
     viewBox="0 0 24 24"
     strokeWidth="1.5"
     stroke="currentColor"
     fill="none"
     strokeLinecap="round"
     strokeLinejoin="round"
    >
     <path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none" />
     <circle cx={5} cy={12} r={1} />
     <circle cx={12} cy={12} r={1} />
     <circle cx={19} cy={12} r={1} />
    </svg>
   </button>
   <Popover
    placement="right"
    isOpen={popoverOpen}
    target="PopoverClick"
    toggle={toggle}
   >
    <PopoverBody>{props.children}</PopoverBody>
   </Popover>
  </>
 );
}

export default ShowPopup;

lúc đó thằng Popup sẽ như thế này

<ShowPopup debt={debt}>
   <div className="popup__inner">
    <button
     className="popup__btn popup__btn-edit"
     onClick={handleEditClick}
    >
     <svg
      height={21}
      viewBox="0 0 21 21"
      width={21}
      xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
      className="popup__icon popup__icon-edit"
     >
      <g
       fill="none"
       fillRule="evenodd"
       stroke="currentColor"
       strokeLinecap="round"
       strokeLinejoin="round"
       transform="translate(3 3)"
      >
       <path d="m14 1c.8284271.82842712.8284271 2.17157288 0 3l-9.5 9.5-4 1 1-3.9436508 9.5038371-9.55252193c.7829896-.78700064 2.0312313-.82943964 2.864366-.12506788z" />
       <path d="m12.5 3.5 1 1" />
      </g>
     </svg>
     <span>Edit</span>
    </button>

    <button
     className="popup__btn popup__btn-remove"
     onClick={handleRemoveClick}
    >
     <svg
      className="popup__icon popup__icon-remove"
      height={21}
      width={21}
      xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
      fill="none"
      viewBox="0 0 24 24"
      stroke="currentColor"
     >
      <path
       strokeLinecap="round"
       strokeLinejoin="round"
       strokeWidth={2}
       d="M19 7l-.867 12.142A2 2 0 0116.138 21H7.862a2 2 0 01-1.995-1.858L5 7m5 4v6m4-6v6m1-10V4a1 1 0 00-1-1h-4a1 1 0 00-1 1v3M4 7h16"
      />
     </svg>

     <span>Delete</span>
    </button>
   </div>
  </ShowPopup>

Vẫn k thể nào lấy dc id khi click button Edit

Mọi người giúp mình với ạ, mình k biết nên làm thế nào để fix lỗi này, mình mới học react thôi ạ

1 ANSWERS


Answered Jul 4th, 2021 10:45 a.m.
Accepted
0

Phàn bảng và popup bạn có thể sửa lại như này cho tối ưu code:

const ComponenA = () => {
  const [isPopupVisible, setPopupVisible] = useState(false);

  function handleOpenPopup(e) {
    const { id } = e.dataset; // id của item
  }

  return (
    <div>
      <TableData handleOpenPopup={handleOpenPopup} /> // Toàn bộ phận map để render ra bảng
      <PopupComponent /> // Chỉ duy nhất 1 pop-up component dùng chung cho toàn bộ các row trong bảng
    </div>
  )
}

Bên trong <TableData /> của bạn ở mỗi cái button bạn sửa thành:

<button onClick={handleOpenPopup} data-id={itemId}>
  // ...
</button>

itemId ở đây chính là id bạn muốn truyền vào và sử dụng ở popup

Share
Avatar HungHocHoi @HungSmeb
Jul 5th, 2021 7:40 a.m.

camr onw ban bữa giờ mình bận chưa check tý mình implement lại xem mình mới nên code theo kiểu logic dễ hiểu còn tối ưu thì mình chưa biết 😛

+1
| Reply
Share
Avatar HungHocHoi @HungSmeb
Jul 6th, 2021 2:26 a.m.

Bạn có thể vào xem rồi note lại cho mình được không ạ : https://codesandbox.io/s/sweet-currying-j8nlj?file=/src/components/Table/Table.jsx mình đọc qua vẫn chưa hiểu

0
| Reply
Share
Jul 6th, 2021 4:03 a.m.

@HungSmeb code của bạn bị lỗi ở trong component <Popup /> nhé. Cụ thể bạn để ý component của bạn có id của button là:

<>
  <button
    id="PopoverClick"
    type="button"
    className="popup__btn popup__btn-open "
  >

Đồng thời các cái <Popover /> cũng tương tự có id là PopoverClick. Khi bạn render bảng dưới dạng map như đang làm hiện tại nó sẽ tạo ra 3 component Popup giống hệt nhau dẫn đến khi bạn click thì nó sẽ chỉ nhận cái cuối cùng thôi do toàn bộ bị trùng phần id. Giải pháp ở đây rất đơn giản, bạn chỉ cần đổi cái id trong button và trong cả <Popover /> component về dạng id={popover_${debt.id}}

0
| Reply
Share
Avatar HungHocHoi @HungSmeb
Jul 7th, 2021 4:31 p.m.

@HuyDQ Cảm ơn bạn nha Lúc trước mình đọc docs của reactstap cũng tới đoạn này rồi mình cũng có truyền thứ id nhưng mà mình truyền sai hay sao y nó k work Sau lần hỏi này mình rút ra kinh nghiệm 😍

+1
| Reply
Share
Jul 8th, 2021 3:36 a.m.
0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.