Asked Jul 26th, 10:22 a.m. 35 0 0
  • 35 0 0
0

[Hỏi]Lucene Solr - Làm sao để query các keyword cho ra kết quả theo đúng vị trí trong document ?

Share
  • 35 0 0

Ví dụ có document là : "Ông Nguyễn Văn A sinh năm 1995 và bà Nguyễn Văn E sinh năm 1997". Mình đã xử lí cho tìm với keyword <<"Nguyễn Văn E" 1997>> ra được kết quả đúng. Nhưng khi tìm với keyword sai là <<"Nguyễn Văn E" 1995>> thì nó vẫn ra kết quả. Mình muốn khi tìm kiếm thì phải theo thứ tự. Nên khi tìm <<"Nguyễn Văn E" 1995>> sẽ phải không ra bất kì kết quả nào.

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.