Asked May 16th, 2022 4:46 a.m. 170 0 2
 • 170 0 2
+1

Cấu hình đường dẫn trong NGINX

Share
 • 170 0 2

Hiện tại mình dùng NGINX và gặp vẫn đề với proxy-pass Vấn đề là như thế này mỗi khi mình truy cập vào 13.125.248.122/api/v1 thì mình nó sẽ nó pass qua localhost:8000/api/v1 Nhưng khi mình thêm các endpoint khác như 13.125.248.122/api/v1/productions mình nghĩ là do vì nó không match với location Mình có search thử mãi không hoặc từ khoá chưa đúng. Có cách nào, tham số gì ở đây để mỗi khi mình thêm param hay query sau location mà ở dưới proxy pass có thể tự động nhận không ? Hoặc có cách config nào khác, mình mới tìm hiểu về NGINX nên suy nghĩ đơn giản như thế.

 location /api/v1 {
        proxy_pass https://localhost:8000/api/v1;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_cache_bypass \$http_upgrade;
    }
}

2 ANSWERS


Answered May 18th, 2022 8:01 a.m.
Accepted
+1

Câu hỏi của bạn khá tối nghĩa, thử đọc rồi điều chỉnh lại cho dễ hiểu nha.

Mình ko rõ bạn đang bị lỗi gì, những tham khảo format của mình xem:

server { server_name backend.domain.io; location / { proxy_pass http://localhost:3000; proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection 'upgrade'; proxy_set_header Host $host; proxy_cache_bypass $http_upgrade; } }

Lưu ý config xong nhớ restart lại nginx

Share
Answered May 16th, 2022 8:31 a.m.
0

Có vẽ như là thì nó proxy pass thì nó cũng đem theo hết

 location /api/v1 {
        proxy_pass https://localhost:8000/api/v1;
}

Có vẽ như mình đã nhầm

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.