Asked Jun 15th, 2021 2:00 p.m. 54 0 1
  • 54 0 1
0

Làm sao chuyển đổi slot slot-scope từ Vue 2 sang v-slot trong Vue 3

Share
  • 54 0 1

Mình đang xử lý một lỗi ntn khi đang sử dụng table của ant-design-vue, mọi người chỉ giúp mình làm cách nào có thể sử dụng nó đúng cách trong Vue 3 với mình cảm ơn nhiều.

<template slot="name" slot-scope="name"> {{ name.first }} {{ name.last }} </template>
<template v-slot:name v-slot="name"> {{ name.first }} {{ name.last }} </template>

https://i.stack.imgur.com/DA7wj.png

1 ANSWERS


Answered Jun 16th, 2021 10:02 a.m.
+1

Thử thế này xem

<template #name="{ first, last }"> {{ `${first} {last}` }} </template>
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.