Asked Feb 25th, 2:03 AM 112 0 1
  • 112 0 1
+2

Hỏi về Router patch trong Express Nodejs

Share
  • 112 0 1

Hiện tại mình viết 2 API như sau:

API 1: update 1 product mà user đã subscribe

  • PATCH
  • endpoint/api/user/subscribe?Id=11yYgrKmQydD
  • body: {abc: xyz}

API2: update user

  • PATCH
  • endpoint/api/user/11yYgrKmQydD
  • body: {def: mnq}

Trong code mình viết:

const router = require('express').Router();
router.route('/:id).patch(userController.updateUser);
router.route('/subscribe').patch(userController.updateProductSubscribed);
const app = express();
app.use(router);

Tuy nhiên khi chạy server và gọi request đến 2 API này, thì các request đề chạy vào API 1, mà không vào API 2. Nhờ m.n giúp mình với. thanks all

1 ANSWERS


Answered Feb 25th, 2:06 AM
Accepted
+4

Thêm 1 đường dẫn khác api đi. vì nó nghĩ sau sau cái api/user tất cả tham số phía sau mặc định là id. có thể là : router.route('/edit/:id).patch(userController.updateUser);

Share
Feb 25th, 2:21 AM

@khoanld98 oh, sửa khác đường dẫn là OK rồi. thanks b.

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.