Asked Mar 17th, 6:18 AM 100 0 3
  • 100 0 3
0

Auth::attempt trong laravel

Share
  • 100 0 3

Em đang làm phần login mà dùng đến Auth::attempt , mặc dù em nhập đúng email vs pass nhưng Auth::attempt vẫn trả về false Em cũng đã dd($request) và data đúng như trong csdl (pass đã được mã hóa brcpyt) public function postLogin(Request $request){ dd($request); $request->validate([ 'email'=>'required|email', 'password'=>'required', ], [ 'email.required'=>'Trường này bắt buộc!', 'email.email'=>'Vui lòng nhập xem lại định dạng email!', 'password.required'=>'Trường này bắt buộc!', ]); $dataLogin = [ 'email' => $request->input('email'), 'password' => $request->input('password'), ]; $check_Login = Auth::attempt($dataLogin, $request->has('remember')); if ($check_Login) { echo 'Login thành công'; } echo 'Login thất bạil'; } Cho em xinc cách giải quyết ạ

Mar 17th, 7:45 AM

để format code trên viblo thì bạn có thể dùng

```tên-ngôn-ngữ

*code*

```

nhé, không phải chụp ảnh đâu 😄 Chúc bạn sớm tìm được câu trả lời

0
| Reply
Share
Avatar Bùi Thế Phước @buithephuoc.tb
Mar 17th, 10:12 AM

Vâng lần đầu của em , xem xin rút kinh nghiệm ạ 😂😂😂😂

0
| Reply
Share
Mar 18th, 9:37 AM

@buithephuoc.tb có sao đâu bạn, có ai cái gì cũng biết đâu 😄

0
| Reply
Share

3 ANSWERS


Answered Mar 18th, 1:24 AM
Accepted
0

có thể trong lúc bạn làm việc bạn đã thực hiện câu lệnh: php artisan key:generate. dẫn đến nó so sánh sai password. bạn có thể xóa dữ liệu và làm lại thử xem

Share
Avatar Bùi Thế Phước @buithephuoc.tb
Mar 18th, 3:54 PM

Chuẩn rồi đó anh, tối qua em vừa mò xong , dù gì cũng cảm ơn anh nhé

0
| Reply
Share
Answered Mar 17th, 6:21 AM
0

Untitled.png

Share
Avatar Lê Vĩnh Thiện @le.vinh.thien
Mar 17th, 11:53 AM

@buithephuoc.tb code của bạn lúc nào nó cũng in ra "Login thất bại" nhé chỗ if bị thiếu else

0
| Reply
Share
Avatar Bùi Thế Phước @buithephuoc.tb
Mar 17th, 1:53 PM

@le.vinh.thien if else mk chưa nói đến b ạ, lúc mk dd($check_Login) luôn luôn nhận được false mặc dù mk nhập đúng data so với trong db

0
| Reply
Share
Avatar Bùi Thế Phước @buithephuoc.tb
Mar 17th, 1:54 PM

@le.vinh.thien Dù gì cũng cảm ơn cậu nhé 😀😀😀

0
| Reply
Share
Avatar Lê Vĩnh Thiện @le.vinh.thien
Mar 18th, 2:09 AM

@buithephuoc.tb 「 Em cũng đã dd($request) và data đúng như trong csdl (pass đã được mã hóa brcpyt) 」ý bạn là request đã chứa pass đã mã hóa hay ntn?

0
| Reply
Share
Answered Mar 17th, 6:26 AM
0

https://laravel.com/docs/7.x/authentication#included-authenticating
Bạn check thử ở doc xem, nó send dữ liệu đi cả password hình như cũng chưa mã hóa rồi xuống Controller so sánh luôn thì p bạn

Share
Avatar Bùi Thế Phước @buithephuoc.tb
Mar 17th, 6:32 AM
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.