Asked May 24th, 2020 3:54 a.m. 103 0 1
  • 103 0 1
0

Em bị lỗi này mọi người giúp em với ạ

Share
  • 103 0 1

Em nhập php -v trên Terminal thì bị báo lỗi như này ạ.

dyld: Library not loaded: /usr/local/opt/openssl/lib/libcrypto.1.0.0.dylib
  Referenced from: /usr/local/bin/php
  Reason: image not found
 zsh: abort      php -v

1 ANSWERS


Answered May 25th, 2020 12:59 a.m.
Accepted
0

Bác thử cài lại openssl nhé

brew remove openssl
brew install openssl
Share
Avatar NHim @con
May 27th, 2020 11:50 a.m.

Em đã sửa đc. Em cảm ơn ạ

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.