Asked Mar 26th, 2020 7:31 a.m. 53 0 0
  • 53 0 0
0

[UI] Freeze columns and header for browser internet explorer 11 (IE 11)

Share
  • 53 0 0

  • Em đang gặp vấn đề khi làm freeze cho table cụ thể mô tả trên ảnh gif.
  • Đối với trình duyệt khác thì có thể sử dụng thuộc tính position: sticky để làm chức năng như vậy nhưng IE 11 thì nó không hỗ trợ. Bác nào có giải pháp nào giúp em? Em đang dùng vuejs để làm 😢
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.