Asked Mar 8th, 2020 8:37 a.m. 71 0 0
  • 71 0 0
0

[ask] webpush notification - Migrate - Di chuyển subscribe

Share
  • 71 0 0

Hiện tại mình đang có data Subscriber hoạt động bình thường:

CLIENT endpoint: https://fcm.googleapis.com/fcm/send/***:******
CLIENT publicKey: ******
CLIENT authToken: ***

SERVER publicKey: ******
SERVER privateKey: ***

Hiện nay các dịch vụ cung cấp nền tảng webpush đều tính phí khá cao như: OneSignal, PushCrew , PushEngage, Moengage, iZooto... Ngoại lề là truepush vẫn chưa tính phí, mà theo mình trước sau gì cũng có thôi. Những nhà cung cấp trên có Subscriber migration nhưng giải pháp là chèn thêm service worker vào nên quá trình migration là tuần tự từ số 0. + ảnh hưởng đến các dịch vụ khác.


Trong khi đó firebase thì có phần Web Push certificates để import key ở trên vào ( SERVER publicKey và SERVER privateKey ). Mà Project credentials thì lại sử dụng Server keyLegacy server key khác với CLIENT publicKey => Mình thử dán CLIENT endpoint vào để gửi thì không được. ( FCM key tạo bởi Firebase vẫn gửi ok )


Vậy mình muốn hỏi?

  • Có dịch vụ nào migration Subscriber data ở đầu bài không?
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.