Asked Dec 27th, 2021 11:25 a.m. 80 0 1
 • 80 0 1
0

Laravel echo không chạy ở client

Share
 • 80 0 1

Mọi người cho e hỏi, nó báo như này là lỗi hay sao ạ ? nếu là lỗi gì xem log như nào vậy a ?

Nó vẫn tạo :

Config e như này

const lEcho = new Echo({
   broadcaster: 'socket.io',
   host: 'http://localhost/socket.io',
   client: SocketIO,
   transports: ['websocket', 'polling']
  })
  lEcho.listen('laravel_database_channel', '.server.created', e => {
   console.log('asdasdasdasd')
  })
  lEcho.listen('laravel_database_channel', 'server.created', e => {
   console.log('asdasdasdasd')
  })

config.json

{
  "authHost": "http://nginx",
  "authEndpoint": "/api/broadcasting/auth",
  "clients": [],
  "database": "redis",
  "databaseConfig": {
    "redis": {
      "port": 6379,
      "host": "127.0.0.1",
      "password": "",
      "tls": false,
      "keyPrefix": ""
    }
  },
  "devMode": true,
  "host": null,
  "port": "6001",
  "protocol": "http",
  "socketio": {},
  "secureOptions": 67108864,
  "sslCertPath": "",
  "sslKeyPath": "",
  "sslCertChainPath": "",
  "sslPassphrase": "",
  "subscribers": {
    "http": true,
    "redis": true
  },
  "apiOriginAllow": {
    "allowCors": true,
    "allowOrigin": "*",
    "allowMethods": "GET, POST",
    "allowHeaders": "Origin, Content-Type, X-Auth-Token, X-Requested-With, Accept, Authorization, X-CSRF-TOKEN, X-Socket-Id, X-ACCESS-TOKEN",
    "Allow-Credentials": true
  }
}

docker-compose

version: "3"

services:
  workspace:
    container_name: laravel_workspace
    build:
      context: .
      dockerfile: ./Dockerfile
    restart: always
    volumes:
      - ./:/var/www/html:cached
      - ./.docker/nginx/sites-enabled:/etc/nginx/sites-enabled
    tty: true
    ports:
      - "9002:9000"
      - "80:80"
    depends_on:
      - mysql
      - redis
      - laravel_echo_server
    networks:
      - app-network
  mysql:
    container_name: laravel_db
    image: mysql:5.7
    restart: always
    volumes:
      - ./.docker/mysql:/var/lib/mysql
    ports:
      - "3306:3306"
    environment:
      MYSQL_DATABASE: laravel
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: [email protected]
    networks:
      - app-network
  #
  mailhog:
    container_name: mailhog
    build: ./.docker/mailhog
    restart: always
    command: ["-storage=maildir", "-maildir-path=/maildir"]
    volumes:
      - ./.docker/mailhog/maildir:/maildir
    ports:
      - "1025:1025"
      - "8025:8025"
    networks:
      - app-network
    ## Redis ################################################
  redis:
    container_name: laravel_redis
    image: redis:5-alpine
    volumes:
      - .docker/redis/data:/data
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "6379:6379"
    networks:
      - app-network

  laravel_echo_server:
    build:
      context: .docker/laravel-echo-server
      dockerfile: Dockerfile
    volumes:
      - .env:/app/.env
    restart: unless-stopped
    networks:
      - app-network
networks:
  app-network:
    driver: bridge
  location /socket.io {
    proxy_pass http://laravel_echo_server:6001;
    proxy_redirect off;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header Connection 'upgrade';
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header X-Real-Ip $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  }

Nhờ mn chỉ giáo với (bow)

1 ANSWERS


Answered Dec 28th, 2021 5:02 a.m.
0

Coi lại code đi bạn.

Sau khi connect socket xong thì hãy join channel rồi mới listen event

Echo.join(`chat.${roomId}`)
  .here(...)
  .joining(...)
  .leaving(...)
  .listen('NewMessage', (e) => {
    //
  });
Share
Dec 30th, 2021 11:07 a.m.

à mình làm được rồi, hình như client: SocketIO, nó ko nhận được

phải import link script tỉnh của thằng socker-io vô mới đc á

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.