Asked thg 8 6, 6:35 SA 43 0 0
  • 43 0 0
0

Wagmi useContractRead trả về null only

Share
  • 43 0 0

Hi mọi người mình dùng wagmi để call hàm allowance nhưng mà luôn trả về null các function khác không phải read ( write ) vẫn call được, mình call trên remix thì vẫn trả kết quả đúng 😦. mình goole 2 ngày rồi mà cũng chẳng có 😦

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.