Asked Oct 12th, 2022 4:37 a.m. 150 0 1
 • 150 0 1
0

Fix lỗi CORS trong nodejs

Share
 • 150 0 1

Đây là file server.js của mình đã cài đầy đủ pakage rồi nhưng không biết sai ở đâu nên vẫn bị lỗi CORS,mong mọi người giúp mình với

const path = require("path");
const fs = require("fs");
const express = require("express");
const bodyParser = require("body-parser");
const cookieParser = require("cookie-parser");
const cors = require("cors");
const helmet = require("helmet");
const morgan = require("morgan");
const logger = require("./logs/index");

//Sequelize models
const sequelize = require("./util/database");
const Collector = require("./models/collector");
const Collection = require("./models/collection");
const ItemCollection = require("./models/itemCollection");
const Token = require("./models/token");
const Item = require("./models/item");
const Image = require("./models/image");
const Age = require("./models/age");
const Material = require("./models/material");
const Province = require("./models/province");

const app = express();

const accessLogStream = fs.createWriteStream(
     path.join(__dirname, "logs", "access.log"),
     {
      flags: "a",
     }
);

app.use(helmet());
app.use(morgan("combined", { stream: accessLogStream }));
app.use(bodyParser.json()); // application/json
app.use(cookieParser());
app.use("/images", express.static(path.join(__dirname, "images")));

const whiteList = [
 "http://localhost:3000",
 "http://ihr.ddns.net"
];

//CORS
app.use(
 cors({
  origin: whiteList,
  withCredentials: true,
 })
);

const v1Routes = require("./routes/v1/index");
const appRoutes = require("./routes/app/index");

app.use("/v1", v1Routes);
app.use("/app", appRoutes);

//Error handler
app.use((error, req, res, next) => {
 console.log(error);
 const status = error.statusCode || 500;
 const message = error.message;
 const data = error.data;

 res.status(status).json({
  message: message,
  data: data,
 });

 logger.error(message);
});

//Set relationships
Collector.hasOne(Token, {
 foreignKey: "collectorId",
});
Collector.hasMany(Item, {
 foreignKey: "collector_id",
});
Collector.hasMany(Collection, {
 foreignKey: "collectorId",
});
Collection.belongsTo(Collector, {
 foreignKey: "collectorId",
});
Collection.hasMany(ItemCollection, {
 foreignKey: "collectionId",
});

Item.belongsTo(Collector, {
 foreignKey: "collector_id",
});
Item.hasMany(Image, {
 foreignKey: "itemId",
});
Item.belongsTo(Age, {
 foreignKey: "ageId",
});
Item.belongsTo(Material, {
 foreignKey: "materialId",
});
Item.hasMany(ItemCollection, {
 foreignKey: "itemId",
});

Item.belongsToMany(Collection, {
 through: ItemCollection,
 foreignKey: "itemId",
});
Collection.belongsToMany(Item, {
 through: ItemCollection,
 foreignKey: "collectionId",
});

//Set connect
sequelize
 // .sync({force: true})
 .sync()
 .then((result) => {
  app.listen(process.env.PORT || 8083, () => {
   console.log(`App running on port ${process.env.PORT || 8083}!`);
  });
 })
 .catch((err) => {
  console.log(err);
 });

1 ANSWERS


Answered Oct 12th, 2022 8:03 a.m.
+2

app.use(cors()); app.options('*', cors());

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.