Asked Friday, 7:19 a.m. 120 0 1
 • 120 0 1
0

làm sao để giải nén file.zip.zip....zip

Share
 • 120 0 1

em có 1 vấn đề là em đang có rất nhiều files log đang dính log.zip.zip.zip.zip.zip.zip làm sao để em có thể gở nó trong 1 lần được ko ??

1 ANSWERS


Answered Saturday, 2:17 a.m.
Accepted
+1

Hiểu theo ý của bạn thì bạn giải nén file log.zip.zip.zip.zip.zip.zip ra bên trong sẽ là file log.zip.zip.zip.zip.zip, tiếp tục cần giải nén cho đến khi ra file log cuối đúng k, bạn có thể sử dụng script python để làm cho nhanh.

Nhớ copy file ra để test trước với script này nhé, không là nó xoá bay file đấy 😄

import os
import zipfile

def extract_all_zips(directory):
  for file in os.listdir(directory):
    if file.endswith('.zip'):
      file_path = os.path.join(directory, file)
      while zipfile.is_zipfile(file_path):
        with zipfile.ZipFile(file_path, 'r') as zip_ref:
          zip_ref.extractall(directory)
          inner_file = zip_ref.namelist()[0]
          file_path = os.path.join(directory, inner_file)
          os.remove(os.path.join(directory, file))

directory = '/path/to/your/logs/folder'
extract_all_zips(directory)
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.