Asked May 12th, 11:57 AM 57 0 2
 • 57 0 2
0

Sweetalert2

Share
 • 57 0 2

khi sweetalert2 xuất hiên măc đinh sẽ ko có scroll, muốn xuất hiên scroll thì phải làm sao các bn, mình đã cho overflow-y: scroll rồi nhưng nó vẩn ko xuất hiên thanh scroll.

2 ANSWERS


Answered May 12th, 12:27 PM
0

Bạn thêm đoạn css này cho nó nữa:

html.swal2-shown,
body.swal2-shown {
 overflow-y: auto !important;
}

hoặc dùng thêm backdrop=false :

Swal.fire({
   title: 'Error!',
   text: 'Do you want to continue'
   backdrop: false
 })
Share
Avatar tapcode @tapcode
May 12th, 2:05 PM

@phamtuananh760
cách đầu ko dx bạn ơi, nó không xuất hiện scroll luôn,

còn cách 2 nó ko có lớp overlay😰😰

0
| Reply
Share
Answered May 15th, 1:14 AM
0

bạn check thẻ body, khi popup showed thì sẽ có 1 class được thêm vào đây. Lúc này thẻ body sẽ có overflow-y: hidden và height:100%

Bạn đè css để xóa 1 trong 2 style này.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.