Asked Nov 21st, 2021 2:32 p.m. 201 0 3
  • 201 0 3
0

Tính lượt xem của 1 bài báo

Share
  • 201 0 3

Mình đang làm tính lượt xem của 1 bài báo bằng vuejs hoặc js. Mọi người có thể chỉ cho mình hoặc từ khóa vs ạ. Mình cảm ơn

3 ANSWERS


Answered Nov 26th, 2021 7:38 a.m.
Accepted
0

Có nhiều cách để tính lượt xem, ví dụ như là bạn có thể tính thời gian để user đọc xong bài báo đó, rồi dựa vào thời gian đó để call api tăng view

Share
Answered Nov 24th, 2021 4:44 a.m.
+1

Cách nhanh gọn nhất là bạn add thêm thẻ của Google Analytics nhờ họ thống kê hộ cho

Share
Answered Nov 24th, 2021 8:14 a.m.
+1

Có 2 cách để bạn làm tính lượt xem của 1 bài báo bằng vuejs hoặc js.

Cách 1: Sử dụng thư viện

Bạn có thử tìm một số thư viện hỗ trợ. Có thể tham khảo thử thư viện này: https://www.npmjs.com/package/countapi-js

Cách 2: Nếu bạn có Api Server riêng, thì viết ra một Api để đếm số lượt xem của một bài báo.

Bạn có thể tham khảo cách tính đơn giản số lượt xem thì khi user nhấp chọn vào 1 bài báo nào đó, bạn cộng thêm countViews bằng 1.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.