Asked thg 7 4, 2018 7:45 SA 240 0 2
 • 240 0 2
0

mongodb cakephp

Share
 • 240 0 2

Hello everyone. Hiện tại,khi đọc file excel và lưu lên mongo thì tất cả dữ liệu nó đọc được đều cho hết vào 1 document(như hình). Mình muốn tách ra mỗi mảng vào 1 document riêng. VD: mảng "01", "Hà Nội", "Thành Phố"
và mảng "02", "Hà Giang", "Tỉnh" nằm ở 2 document khác nhau thì làm như nào nhỉ? Mong cao nhân trợ giúp 😄

2 ANSWERS


Answered thg 7 4, 2018 8:03 SA
Accepted
+2

Bạn có chút nhầm lẫn, trong mongodb thì không có khái niệm bảng (table). Với nhầm lẫn như vậy thì mình cũng không biết ý bạn cần hỏi là gì. Nếu bạn muốn lưu các "mảng con" thành các trường (field) trong một dòng (row) của collection thì việc bạn làm là xử lý dữ liệu đầu vào khi thêm dữ liệu vào mongodb, vì mongodb là "không schema" (Schemaless) hay "JSON-style". Ví dụ: Bạn muốn lưu dữ liệu vào db có dạng

{
...
 "thời_gian_tạo": Number(1234567),
 "01": ["01", "Hà Nội", "Thành Phố"],
 "02": ["02", "Hà Giang", "Tỉnh"]
...
}

thì dữ liệu đầu vào của bạn phải có dạng

...
{
 "thời_gian_tạo": Number(1234567),
 "01": ["01", "Hà Nội", "Thành Phố"],
 "02": ["02", "Hà Giang", "Tỉnh"]
}
...

(yaoming)

Share
thg 7 4, 2018 8:10 SA

ừ mình có chút nhầm lẫn. Ý mình là muốn tách mỗi cái mảng mà mình bôi xanh ở trên vào các document khác nhau ấy.

0
| Reply
Share
Avatar hoangdv @dinh.van.hoang
thg 7 4, 2018 8:32 SA

@catbuidem Collection nơi mà bạn định lưu các document này vào có những trường cơ bản nào (id, name, type ???????) , b có thể tìm hiểu phương thức bulk insert của mongodb, dữ liệu để insert có thể có dạng

[
 {"id": "01", name: "Hà Nội", type: "Thành phố "},
 {"id": "02", name: "Hà Giang", type: "Tỉnh"},
 ...
]
+1
| Reply
Share
thg 7 4, 2018 8:59 SA

oh. ok thank bạn 😄

0
| Reply
Share
Answered thg 7 4, 2018 7:50 SA
+1

Câu hỏi không rõ ràng

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.