Asked thg 7 27, 2022 7:40 SA 82 0 0
  • 82 0 0
0

IMPORT EXCEL TO GOOGLE SHEET

Share
  • 82 0 0

E dùng python update dữ liệu lên google sheet. gsheet_id = '1UzZMQVX7tqg_Oz6Qc9W6tV8Gub0JottLXuEcoteeZYg' service = discovery.build('sheets', 'v4', credentials=creds) clear_htt = { # The ranges to clear, in A1 notation. 'ranges': 'data!a2:ae10000'

}

requesthtt = service.spreadsheets().values().batchClear(spreadsheetId=gsheet_id,body=clear_htt) khi đến câu lệnh này thì bị báo lỗi TypeError: JSONEncoder.encode() missing 1 required positional argument: 'o' Mọi người ai biết chỉ giúp e cách sửa lỗi này với ạ

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.