Asked Oct 17th, 2019 3:18 a.m. 133 0 1
 • 133 0 1
+1

How React Developer Tool works ?

Share
 • 133 0 1

Mình thắc mắc 1 điều là cách react developer tool hoạt động, chỉ cần imspect 1 element và click component là nó có thể show tất cả cấu trúc của component render ra element đó ra, đồng thời lưu vào biến window.$r Vậy làm sao nó có thể làm được điều đó nhỉ và làm sao để làm điều tương tự, mình muốn sửa proto của react component. xin cảm ơn

1 ANSWERS


Answered Oct 17th, 2019 8:31 a.m.
+1
window.FindReact = function(dom) {
      let key = Object.keys(dom).find(key => key.startsWith("__reactInternalInstance$"));
      let internalInstance = dom[key];
      if (internalInstance == null) return null;

      if (internalInstance.return) { // react 16+
        return internalInstance._debugOwner
          ? internalInstance._debugOwner.stateNode
          : internalInstance.return.stateNode;
      } else { // react <16
        return internalInstance._currentElement._owner._instance;
      }
    }
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.