Asked Feb 19th, 2023 6:29 a.m. 226 0 1
 • 226 0 1
0

Config CORS trong NGINX

Share
 • 226 0 1

Chào mọi người em đang tập tành với VPS

Hiện tại em đang gặp các vấn đề về cors như sau

Trước hết là em chạy spring boot app và mysql trong docker và em cài Nginx ở ngoài

Và em có config Nginx như sau ở /etc/nginx/sites-availables/abc.com


server {
 root /var/www/abc.com/html;
 index index.html index.htm index.nginx-debian.html;
 server_name www.abc.com abc.com;

 listen 443 ssl http2;
 listen [::]:443 ssl http2;

 charset utf-8;

 include snippets/ssl-abc.com.conf;
 include snippets/ssl-params.conf;

 location / {
  proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
  proxy_read_timeout 300;
  proxy_set_header Host $host;
  proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
  proxy_set_header Connection 'upgrade';
  proxy_cache_bypass $http_upgrade;
 }
}

server {
 listen 80 ;
 listen [::]:80 ;
 server_name www.abc.com abc.com;

 if ($http_x_forwarded_proto = "http") {
  return 301 https://$host$request_uri;
 }
 return 404;
}

Domain em chạy qua cloudflare để có https

Em đang gặp một số issue sau ạ

1.Nếu em config như trên thì proxy pass hiện tại của em hiện tại không hề work, em vào 1 route bất kì thì nó trả về 404 Not Found ạ 2. Hình như thì client em Request đến thì vẫn dính CORS mặc dù em test ở IP của VPS thì đã được rồi ạ 3. Nếu em không config nhận http ở port 80 thì sẽ lỗi như này => Web server is down Error code 521

Mong nhận được giải đáp từ mọi người ạ

1 ANSWERS


Answered Feb 24th, 2023 3:54 a.m.
0

proxy_pass http://127.0.0.1:8080; Bạn check lại xem springboot đã run port container 8080 chưa

Share
Feb 27th, 2023 12:58 p.m.

Sorry. Minh fix được rồi nha

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.