Asked thg 1 12, 10:30 AM 58 0 3
  • 58 0 3
0

Regex/Javascript: Các anh chị cho em hỏi làm thế nào để sử dụng matches check xem chuỗi có phải là (https|http) hay không, nếu nó bằng 2 giá trị trên thì báo lỗi

Share
  • 58 0 3

ác anh chị cho em hỏi làm thế nào để sử dụng matches check xem chuỗi có phải là (https|http) hay không, nếu nó bằng 2 giá trị trên thì báo lỗi

3 ANSWERS


Answered thg 1 13, 3:25 AM
+3

1) "làm thế nào để sử dụng matches check xem chuỗi ..."

Bạn có thể sử dụng String.prototype.match() để kiểm tra nhé.

String.match(RegExr)

Hàm này sẽ trả về tất cả các kết quả phù hợp dựa vào đoạn RegExr mình truyền vào; trả về null nếu như không có kết quả nào phù hợp.


2) "...chuỗi có phải là (https|http) hay không"

  • Nếu muốn check chuỗi có-chứa-(http|https) hay không thì có thể dùng đoạn RegExr:
https?
  • Nếu muốn check chuỗi đó có-phải-là-một-url hay không thì có thể dùng đoạn RegExr:
https?:\/\/(www\.)?[-a-zA-Z0-9@:%._\+~#=]{1,256}\.[a-zA-Z0-9()]{1,6}\b([-a-zA-Z0-9()@:%_\+.~#?&//=]*)

Về ý nghĩa của các đoạn RegExr, c có thể lên đây xem chi tiết trên này nhé ^^

Share
Answered thg 1 12, 11:12 AM
+2

phải thế này không b

if(string.match(/http(s?)/)) alert('123')
Share
thg 1 12, 2:41 PM
Answered Thứ Sáu, 10:39 AM
0

Em cảm ơn mọi người ạ. EM hỏi cái này là để check urlSchme deeplink app nên sẽ cần check giá trị không được là 'https' hoặc 'http' thì em có dùng regex như này là được ạ
/^(?!(http|https|ftp)$)/ .Em xử lý phần này rồi ạ. Em cảm ơn mọi người ạ

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.