Asked Sep 20th, 2020 1:23 p.m. 106 0 2
  • 106 0 2
0

Hỏi đáp cách hiện thị các trường thông tin sau khi điền form

Share
  • 106 0 2

Hiện tại em đang xây dựng trang cảm ơn cho một trang đăng ký thông tin

Sau khi khách hàng đăng ký điền thông tin sẽ chuyển về url của em với các tham số kiểu

http://abc.vn/thanhcong?name=ABC&phone=123

Cho em hỏi làm cách nào để hiển thị trên trang cảm ơn

Cảm ơn "ABC" đã đăng ký với số điện thoại "123"

Em cảm ơn ạ

2 ANSWERS


Answered Sep 20th, 2020 2:03 p.m.
Accepted
+3

Trên mỗi web page, bạn có thể lấy địa chỉ của trang hiện tại qua đối tượng window.location.href.

Tiếp theo, qua xử lý chuỗi, bạn lấy được 2 params: name, phone.

Sau đó thì chỉ cần đưa giá trị đó vào Page Cảm ơn thông qua các APIs như document.getElementById(selector).innerHTML, document.getElementById(selector).textContent,... nhé ! @vnthinking

Share
Answered Sep 21st, 2020 1:27 a.m.
+2

bạn có thể sử dụng URLSearchParams (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/URLSearchParams/URLSearchParams)

Giả sử bạn muốn lấy giá trị của name sẽ là new URLSearchParams(window.location.search).get("name")

tương tự với phone sẽ là new URLSearchParams(window.location.search).get("phone")

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.