Asked Oct 26th, 2018 3:49 a.m. 476 0 0
 • 476 0 0
+1

Các cách thay thế public progress của AsyncTask bằng RxJava

Share
 • 476 0 0

Hi mọi người, mình đang học thêm về RxJava/RxAndroid. Giả sử trong project của mình có 1 AsyncTask và mình cần phải convert nó sang Rx, mình có AsyncTask đếm từ 1 tới 10 sau mỗi giây như sau:

class MyAsyncTask : AsyncTask<Void, Int, Unit>() {

  override fun doInBackground(vararg params: Void?) {
    Util.log("doInBackground")
    (1..10).forEach {
      publishProgress(it)
      SystemClock.sleep(1000)
    }
  }

  override fun onProgressUpdate(vararg values: Int?) {
    Util.log("onProgressUpdate value = ${values[0]}")
  }

  override fun onPostExecute(result: Unit?) {
    Util.log("onPostExecute")
  }

  override fun onPreExecute() {
    Util.log("onPreExecute")
  }
}

Và kết quả log ra như vầy:

10-26 10:30:43.258 14892-14892/com.example.rxprogressasynctask E/TAG: [Main] onPreExecute
10-26 10:30:43.278 14892-14954/com.example.rxprogressasynctask E/TAG: [Background] doInBackground
10-26 10:30:43.308 14892-14892/com.example.rxprogressasynctask E/TAG: [Main] onProgressUpdate value = 1
10-26 10:30:44.278 14892-14892/com.example.rxprogressasynctask E/TAG: [Main] onProgressUpdate value = 2
10-26 10:30:45.278 14892-14892/com.example.rxprogressasynctask E/TAG: [Main] onProgressUpdate value = 3
10-26 10:30:46.278 14892-14892/com.example.rxprogressasynctask E/TAG: [Main] onProgressUpdate value = 4
10-26 10:30:47.278 14892-14892/com.example.rxprogressasynctask E/TAG: [Main] onProgressUpdate value = 5
10-26 10:30:48.288 14892-14892/com.example.rxprogressasynctask E/TAG: [Main] onProgressUpdate value = 6
10-26 10:30:49.288 14892-14892/com.example.rxprogressasynctask E/TAG: [Main] onProgressUpdate value = 7
10-26 10:30:50.288 14892-14892/com.example.rxprogressasynctask E/TAG: [Main] onProgressUpdate value = 8
10-26 10:30:51.288 14892-14892/com.example.rxprogressasynctask E/TAG: [Main] onProgressUpdate value = 9
10-26 10:30:52.288 14892-14892/com.example.rxprogressasynctask E/TAG: [Main] onProgressUpdate value = 10
10-26 10:30:53.288 14892-14892/com.example.rxprogressasynctask E/TAG: [Main] onPostExecute

Để convert AsyncTask này qua RxJava thì mình sẽ viết theo các cách sau: Cách 1: Sử dụng duy nhất 1 Observable với các hàm tương ứng: onNext() thay cho onProgressUpdate() và onComplete() thay cho onPostExecute()

class MyRxTask1 {

  fun execute() {
    Util.log("onPreExecute")
    Observable.just(arrayOf(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10))
        .flatMap {
          Util.log("doInBackground")
          Observable.create<Int> { emitter ->
            it.forEach {
              emitter.onNext(it)
              SystemClock.sleep(1000)
            }
            emitter.onComplete()
          }
        }
        .applySchedulers()
        .subscribe({
          // onNext
          Util.log("onProgressUpdate value = $it")
        }, {
          // onError
        }, {
          // onComplete
          Util.log("onPostExecute")
        })
  }

  private fun <T> Observable<T>.applySchedulers(): Observable<T> {
    return this.subscribeOn(Schedulers.computation()).observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
  }
}

Cách 2: Sử dụng kết hợp Observable và 1 loại Observable khác là PublishSubject

class MyRxTask2 {

  fun execute() {
    val subject = PublishSubject.create<Int>()
    subject.observeOn(AndroidSchedulers.mainThread()).subscribe {
      Util.log("onProgressUpdate value = $it")
    }
    Util.log("onPreExecute")
    Observable.just(arrayOf(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10))
        .doOnNext {
          Util.log("doInBackground")
          it.forEach {
            subject.onNext(it)
            SystemClock.sleep(1000)
          }
        }
        .applySchedulers()
        .subscribe {
          // onNext
          Util.log("onPostExecute")
        }
  }

  private fun <T> Observable<T>.applySchedulers(): Observable<T> {
    return this.subscribeOn(Schedulers.computation()).observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
  }

}

Câu hỏi là cách đầu tiền có phải cách tốt nhất? Cách thứ 2 có ổn không? Và có còn cách nào khác để implement việc convert từ AsyncTask nữa không? Thanks mọi người!

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.