Asked Mar 5th, 2019 2:48 AM 70 0 2
 • 70 0 2
0

NSAttributext iOS

Share
 • 70 0 2

Mình đang có 1 label dùng nsattributext để hiển thị với font chữ HiraginoSans-W3 or HiraginoSans_W6 (tiếng Nhật). nhưng khi sử dụng thì các chữ cái Latin như "g", "p".. bị mất 1 phần nhỏ dứoi bottom. Không biết mọi người đã gặp trường hợp như trên chưa ạ ?

2 ANSWERS


Answered Mar 5th, 2019 12:15 PM
+2

Các font chữ tiếng Nhật thường bị như vậy. Cách khắc phục: Dùng custom class cho label, button... kiểu như này để tăng intrinsicContentSize height lên.

class CustomLabel: UILabel {

  open override var intrinsicContentSize: CGSize {
    var size = super.intrinsicContentSize
    size.height += (0.275 * font.pointSize)
    return size
  }

  override func sizeToFit() {
    super.sizeToFit()
    frame.size = intrinsicContentSize
  }

}
class CustomButton: UIButton {

  override func layoutSubviews() {
    super.layoutSubviews()
    titleLabel?.sizeToFit()
    if let titleLabel = self.titleLabel {
      var frame = titleLabel.frame
      let adjustHeight = 0.275 * titleLabel.font.pointSize
      frame.size.height += adjustHeight
      frame.origin.y -= (adjustHeight / 2)
      titleLabel.frame = frame
    }
  }

}
Share
Answered Mar 5th, 2019 3:04 AM
+1

Theo mình nghĩ vấn đề ở đây là do font chữ.
Font tiếng Nhật nó viết giữa 2 dòng kẻ, nên chữ latin viết sát dòng kẻ có chân sẽ ko hiện được!

Share