Asked thg 3 28, 2020 2:19 AM 80 1 0
  • 80 1 0
-2

Bài tập khó

Share
  • 80 1 0

Cho mạng nơ ron BAM như đã học. Số đầu vào m=5; số đầu ra n=4; hàm ra hàm dấu. Các mẫu vào A=(1 0 1 0 1); B=(1 0 1 0 0); C=(0 1 0 1 1), mẫu ra: L=(1 1 1 1 ); M=(0 1 1 0 ); N=(1 0 0 1 ) a) Viết các phương trình mô tả cấu trúc b) Vẽ sơ đồ cấu trúc đầy đủ các trọng số của mạng c) Viết công thức bằng ký hiệu đầy đủ của W và WT d) Tính đầu ra khi đầu vào là B=(1 0 1 0 0) và B’=(1 1 1 0 0) (có sai số 1 bit); đưa ra kết luận?

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.