Asked thg 10 14, 2022 12:53 SA 117 0 1
 • 117 0 1
0

Thêm thẻ div trong foreach Vue.js

Share
 • 117 0 1

Laravel

Mình lấy 5 bài viết ra từ file .vue với mã sau :

<div v-if="!isLoading" class="owl-carousel" id="owl-slider">
          <template v-for="item in data" :key="item.id" v-if="!isLoading && data.length">
            <a :href="item.url" :title="item.name" class="">
                <div class="re-name-and-count">
                  <span class="re-name">{{ item.name }}</span>
                  <span class="re-count"></span>
                </div>
                <img class="thumb img-fluid" :data-src="item.image" :src="item.image" :alt="item.name" :title="item.name">
              </a>
          </template>
</div>
<script>

  export default {
    data: function() {
      return {
        isLoading: true,
        data: []
      };
    },

    mounted() {
      this.getData();
    },

    props: {
      url: {
        type: String,
        default: () => null,
        required: true
      },
      show_empty_string: {
        type: Boolean,
        default: () => false
      },
    },

    methods: {
      getData() {
        this.data = [];

        let url = this.url;

        this.isLoading = true;

        axios.get(url)
          .then(res => {
            this.data = res.data.data ? res.data.data : [];
            this.isLoading = false;
          })
					.catch(() => {
            this.isLoading = false;
            console.log(res);
          });
      },
    }
  }
</script>

Với mã trên mình muốn thêm thẻ div và đóng thẻ div lại trước <a> và sau </a>.

Ví dụ :

<div v-if="!isLoading" class="owl-carousel" id="owl-slider">
          <template v-for="item in data" :key="item.id" v-if="!isLoading && data.length">
 
            Nếu id =1 <div class="1">
            Nếu id =2 và id= 3 <div class="2">
            
            <a :href="item.url" :title="item.name" class="">
                <div class="re-name-and-count">
                  <span class="re-name">{{ item.name }}</span>
                  <span class="re-count"></span>
                </div>
                <img class="thumb img-fluid" :data-src="item.image" :src="item.image" :alt="item.name" :title="item.name">
              </a>
 
            Nếu id =1 </div>
            Nếu id =2 và id= 3 </div>
            
          </template>
</div>

Xin hãy giúp tôi giải quyết vấn đề này. Cảm ơn trước.

Mình viết lại mã sau :

<div v-if="!isLoading" class="owl-carousel state-slider" id="state-slider">
          <template v-for="(item, key) in data" :key="item.id" v-if="!isLoading && data.length">

            <div class="re-slider-item">
              <div class="re-li-div" v-if="!(key % '5')">
              
              <template v-if="key == '1' || key == '3' || key == '6' || key == '8'">
                <div class="re-li-div re-grid">
              </template>
               <div>
                    <a :href="item.url" :title="item.name" class="">
                      <div class="re-name-and-count">
                        <span class="re-name">{{ item.name }}</span>
                        <span class="re-count">{{ item.count }}</span>
                      </div>
                      <img class="thumb img-fluid" :data-src="item.image" :src="item.image" :alt="item.name" :title="item.name">
                    </a>
                  
              </div> 
              <template v-if="key == '2' || key == '4' || key == '7' || key == '9'">
                  </div>
              </template>
              </div v-if="!(key % '5')">
            </div>

          </template>
        </div>

Mã trên

Giá trị KEY = 0KEY = 5 cho ra KẾT QUẢ, còn lại KEY = 1 2 3 4 6 7 8 9 không ra kết quả

v-if="key == '1' || key == '3' || key == '6' || key == '8'" và v-if="key == '2' || key == '4' || key == '7' || key == '9'" không hoạt động được

Avatar MR LUFFY @kuanglee97
thg 10 17, 2022 4:40 SA

1 ANSWERS


Answered thg 10 14, 2022 2:31 SA
Accepted
0

Vue có hỗ trợ bind class. Bạn tìm hiểu thử, chứ mình nghĩ k nên dùng v-if trong trường hợp này.

Share
Avatar MacKen @MacKen
thg 10 14, 2022 4:25 SA

Mình đổi qua v-bind:key="key" đoạn mã

<template v-for="(item, key) in data" v-bind:key="key" v-if="!isLoading && data.length">

Thì áp dụng thẻ html class ok còn lại thẻ < Div > và < /Div > không hoạt động .

0
| Reply
Share
Avatar MacKen @MacKen
thg 10 14, 2022 4:55 SA

CODE"

<template v-for="(item, key) in data" v-bind:key="key" v-if="!isLoading && data.length">

            <template v-if="!(key % 5)">
            <div class="re-slider-item">
                <div class="re-li-div">
            </template>

            <template v-if="(key == 1 && key == 3 && key == 6 && key == 8)">
            <div class="re-slider-item">
                <div class="re-li-div re-grid">
            </template>

            <template v-if="(key % 5)">
               <div>
            </template>


              <a :href="item.url" :title="item.name" class=" '' + (key % 5 ? 're-first-slider' : 're-first-slider') >
                <div class="re-name-and-count">
                  <span class="re-name">{{ item.name }}</span>
                  <span class="re-count"></span>
                </div>
                <img class="thumb img-fluid mx-auto lazy" :data-src="item.image" :src="item.image" :alt="item.name" :title="item.name">
              </a>

            <template v-if="(key % 5)>
                </div>
            </template>

            <template v-if="(key == 2 && key == 4 && key == 7 && key == 9)" >
                </div> 
            </div> 
            </template>

            <template v-if="!(key % 5)">
                </div>
            </div>
            </template>

</template>

Mã trên mình npm run production báo lỗi : Module not found: Error: Can't resolve 'key%20%25%20'5'&'

Bạn có thể giúp mình xem lỗi chỗ chỗ nào và rút ngắn lại mã trên được không ? xin cảm ơn

NẾU XUẤT RA thì đúng như mã html dưới đây


KEY=0
 <div class="re-slider-item"><div class="re-li-div">
  <a>..............</>
 </div></div>

KEY= 1 v 2

 <div class="re-slider-item"><div class="re-li-div re-grid">
  <div>
  <a>..............</>
  </div>
  <div>
  <a>..............</>
  </div>
 </div></div>

KEY= 3 v 4

 <div class="re-slider-item"><div class="re-li-div re-grid">
  <div>
  <a>..............</>
  </div>
  <div>
  <a>..............</>
  </div>
 </div></div>

KEY=5
 <div class="re-slider-item"><div class="re-li-div">
  <a>..............</>
 </div></div>

BÌNH THƯƠNG MÃ DƯỚI NÀY HOẠT ĐỘNG TỐT NGƯỢC LẠI BÊN VUE,JS MÌNH CHƯA LÀM ĐƯƠC

@foreach($items as $key=>$item)

              @if (!($key % 5))
                <div class="re-slider-item">
                  <div class="re-li-div">
              @endif  
         
              @if (($key == 1) || ($key == 3) || ($key == 6) || ($key == 8))
                <div class="re-slider-item">
                  <div class="re-li-div re-grid">
              @endif   
              
              @if ($key % 5)
              <div id="{{$key}}">
              @endif 

                        <a>
                         NOI DUNG
                        </a>

              @if ($key % 5)
              </div>
              @endif 

              @if (($key == 2) || ($key == 4) || ($key == 7) || ($key == 9))
                  </div>
                </div>
              @endif  
              
              @if (!($key % 5)) 
                  </div>
                </div>
              @endif 

@endforeach
0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.