Asked May 28th, 2021 8:38 a.m. 19 0 0
  • 19 0 0
+1

Hỏi về xử lý với react native, vue native

Share
  • 19 0 0

Em muốn xử lý một mảng object(khá là nhiều properties) hiển thị trên màn hình khi làm chức xóa một phần tử bất kì trong mảng thì có hiện tượng bị chậm (mất mấy giây item mới bị xóa). các bác có cao kiến gì giúp em không?

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.