Asked Mar 26th, 2022 12:57 a.m. 155 0 2
  • 155 0 2
0

Tạo và lưu object để dùng cho toàn bộ ứng dụng

Share
  • 155 0 2

Mình có nhiều object (instance) của nhiều class và những class này không liên quan gì với nhau. Khi ứng dụng khởi chạy thì tạo các instance của những class, sau đó những instance sẽ gọi một hàm của class có nhiệm vụ khởi tạo (kết nối tới các thiết bị ngoại vi). Sau đó thì trong ứng dụng sẽ dùng những object đã tạo để xử lý các logic. Tóm lại các object sẽ được tạo ở một nơi (khi ứng dụng start) và dùng ở một nơi. Cho mình hỏi có pattern nào phù hợp với yêu cầu của mình không? Về Singleton thì không phù vì mình muốn có thể tạo nhiều object của cùng một class.

2 ANSWERS


Answered Mar 30th, 2022 4:53 a.m.
Share
Answered Apr 1st, 2022 1:30 p.m.
0

Cơ thể dùng Factory kết hợp với Object Pool

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.