Asked Mar 20th, 2019 2:59 AM 309 0 2
  • 309 0 2
0

Em bị lỗi nay mọi người giúp em ạ

Share
  • 309 0 2
Class App\Http\Controllers\Auth\LoginController does not exist

Em bị lỗi này em đã php artisan make:auth Đây là route của em ạ

Auth::routes();

Route::get('user/profile', '[email protected]')->name('user.profile');

Auth::routes();

Route::get('/home', '[email protected]')->name('home');

Auth::routes();

Route::get('/home', '[email protected]')->name('home');
Route::post('login', [ 'as' => 'login', 'uses' => '[email protected]']);

2 ANSWERS


Answered Mar 20th, 2019 3:26 AM
Accepted
+2

mặc định lúc bạn chạy câu lệnh php artisan make:auth thì Laravel tự sinh cho bạn một class App\Http\Controllers\Auth\LoginController.php và một Route::post('login', 'App\Http\Controllers\Auth\[email protected]') rồi, mình k biết bạn tạo thêm cái

Route::post('login', [ 'as' => 'login', 'uses' => '[email protected]']);

để làm gì. Có thể nó đang bị trùng, bạn thử comment dòng cuối lại xem sao

Share
Answered Mar 20th, 2019 6:26 AM
+1
  • Vì bạn đang make auth. LoginController nằm trong thư mục Auth nên khi bạn muốn định nghĩa 1 method nào phải 'uses' =>'Auth\[email protected]'.

Ở đây cụ thể là Route::post('login', [ 'as' => 'login', 'uses' => '[email protected]']); => Route::post('login', [ 'as' => 'login', 'uses' => 'Auth\[email protected]']);

Với cả bạn đang duplicate 3 cái Auth::routes(); mà IDE không báo lỗi nhỉ :-?

Share