Asked Nov 10th, 2020 5:39 AM 95 0 1
 • 95 0 1
0

Dùng hàm fgets() trong C để chuyển dạng giá trị người dùng nhập là string sang int

Share
 • 95 0 1

Số N phải được lấy từ người dùng. Phải sử dụng hàm fgets () để lấy N. Sau đó truyền N vào Fn(n) function để tính rồi trả về main function.

Em làm như sau và em đang bị 2 lỗi là:

passing argument 1 of 'atoi' from incompatible pointer type

và

expected 'const char ' but argument is of type 'char ()[10]'

#define MAX_INPUT 200
#define MIN_INPUT 1


int Fn(int n){
  int result;

  if (n >= 0)
  {
    if (n < 3)
    {
      result = 10;
      Fn(n-1);
    }else
    {
      result = ((2 * n) + 1 + (Fn(n - 1) % 50));
    }
    printf("%d ", result);
    return result;
  } 
}


int main(){
  int result; 
  char n[10] = {0}; 

  printf("How many number do you want to print(1-200): ");
  fgets(n, 10, stdin);

  if (atoi(&n) <= MAX_INPUT && atoi(&n) >= MIN_INPUT)
  {
    Fn(atoi(&n)-1);
  }else
  {
    printf("Wrong input!");
    main();
  }

  return 0;
}

1 ANSWERS


Answered Nov 10th, 2020 6:36 AM
Accepted
+1

atoi(&n) --> atoi(n)

Share
Avatar Suko Yaka @Fresher
Nov 11th, 2020 2:04 AM

seeder à bro 😄

-1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.