Asked Sep 14th, 2:23 PM 75 0 1
 • 75 0 1
0

Xin bài hướng dẫn về laravel dùng RSS lấy dữ liệu vào web

Share
 • 75 0 1

lục tìm mãi không thấy có bài nào hướng dẫn về việc lấy data tin tức từ 1 trang web khác về web của mình thông qua RSS, có pro nào có bài hướng dẫn vui lòng chỉ giúp với. Thanks

1 ANSWERS


Answered Sep 15th, 2:53 AM
Accepted
+2

Cách đơn giản nhất là bạn dùng thư viện https://github.com/willvincent/feeds này. để đọc rss từ các trang khác. Cài đặt:

composer require willvincent/feeds

Chạy câu lệnh để publish file config:

php artisan vendor:publish --provider="willvincent\Feeds\FeedsServiceProvider"

Sử dụng : controller

use willvincent\Feeds\Facades\FeedsFacade;

public function demo() {
 $feed = FeedsFacade::make('https://viblo.asia/rss/posts/newest.rss');
 $data = array(
   'title'   => $feed->get_title(),
   'permalink' => $feed->get_permalink(),
   'items'   => $feed->get_items(),
  );

  return View::make('feed', $data);
}

View:

extends('app')

@section('content')
 <div class="header">
  <h1><a href="{{ $permalink }}">{{ $title }}</a></h1>
 </div>

 @foreach ($items as $item)
  <div class="item">
   <h2><a href="{{ $item->get_permalink() }}">{{ $item->get_title() }}</a></h2>
   <p>{{ $item->get_description() }}</p>
   <p><small>Posted on {{ $item->get_pubDate('j F Y | g:i a') }}</small></p>
  </div>
 @endforeach
@endsection

Bạn có thể đọc doc của thư viện ở đây : https://github.com/willvincent/feeds

Share