Asked Nov 27th, 2022 5:01 a.m. 65 0 0
  • 65 0 0
-3

hỏi host railway app

Share
  • 65 0 0

mọi ngưởi cho mình hỏi mình kiếm được host làm django là railway để làm django ,sau đó mình upload lên host django của mình từ trong máy lên ,mình upload django lên github rồi kết nối nó với host mà sao web vẫn bị lỗi application error $port ,khi mà mình cấu hình host đó là port:8000 ?????????????????????

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.