+1

Zabbix Agent 2 trên Ubuntu 22.04 theo dõi máy chủ PostgreSQL

Bài trước mình có hướng dẩn các bạn cài đặt zabbix server

Ở bài này mình sẽ hướng dẩn các bạn cài đặt Zabbix Agent 2 trên Ubuntu 22.04 để theo dỗi máy chủ PostgreSQL

Bước 1: Cài Zabbix Agent 2

 • Cài đặt kho lưu trữ Zabbix
# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.2/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.2-4%2Bubuntu22.04_all.deb
# dpkg -i zabbix-release_6.2-4+ubuntu22.04_all.deb
# apt update
 • Cài đặt Zabbix Agent2
 apt install zabbix-agent2 zabbix-agent2-plugin-*
 • Bắt đầu quy trình Zabbix Agent2
# systemctl restart zabbix-agent2
# systemctl enable zabbix-agent2

Bước 2: Cấu hình Zabbix Agent 2 trỏ vào Zabbix Server

Như ở bài cài đặt zabbix server ở địa chỉ 10.19.2.1

Mình dùng lệnh để mở tiệp cấu hình zabbix

nano /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf 

trong tiệp tìm và đổi lại những chổ cấu hình

ListenIP=0.0.0.0
Server=10.19.2.1
Hostname=Zabbix PostgreSQL

lưu lại và khởi động lại dịch vụ

 systemctl restart zabbix-agent2

Bước 2: đăng nhập vào zabbix và add vào hosts : http://10.19.2.1/zabbix/zabbix.php?action=host.view

Chọn theo như hình

image.png

Bước 3: Cấu hình template PostgreSQL by Zabbix agent 2

 1. Tạo người dùng PostgreSQL để theo dõi (password ở đây mình đặt là Password@123):
CREATE USER zbx_monitor WITH PASSWORD 'Password@123' INHERIT;
GRANT EXECUTE ON FUNCTION pg_catalog.pg_ls_dir(text) TO zbx_monitor;
GRANT EXECUTE ON FUNCTION pg_catalog.pg_stat_file(text) TO zbx_monitor;
GRANT EXECUTE ON FUNCTION pg_catalog.pg_ls_waldir() TO zbx_monitor;
 1. Chỉnh sửa pg_hba.conf để cho phép kết nối từ Zabbix:
# TYPE DATABASE    USER      ADDRESS         METHOD
 host    all    zbx_monitor   localhost        md5

Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc tài liệu PostgreSQL https://www.postgresql.org/docs/civerse/auth-pg-hba-conf.html

 1. Đặt trong macro {$PG.URI} tên nguồn dữ liệu hệ thống của phiên bản PostgreSQL, chẳng hạn như <protocol(host:port)>
 2. Đặt tên người dùng và mật khẩu trong macro máy chủ ({$PG.USER}{$PG.PASSWORD}) nếu bạn muốn ghi đè các tham số từ tệp cấu hình tác nhân Zabbix

image.png

Link tham khảo : https://www.zabbix.com/integrations/postgresql#postgresql_agent2


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.