+1

Giám sát máy chủ và thông báo khi máy chủ gặp sự cố chưa bao giờ khó với Zabbix

Một ngày đẹp trời sau khi đi ăn sáng uống cà phê và lên công ty, sếp triệu tập một cuộc họp urgent và các câu hỏi liên quan về sự cố tối qua, mình cũng không biết nói gì, vì không có logs, không có tool monitoring system, và sau đó mình đã bắt đầu nghiên cứu và tìm ra Zabbix có thể làm được, sau một thời gian mình theo dõi, thì lỗi là do dàn SAN bị tràn bộ nhớ.

Để cài đặt chúng ta cần chuẩn bị 3 con máy chủ, ở đây mình có 3 con máy chủ

HĐH IP Hostname vCPU RAM DISK
Ubuntu 22.04 10.19.2.1 zabbix-server 6 core 12G 100G SSD
Ubuntu 22.04 10.19.2.2 mongodb 6 core 12G 100G SSD
Cent OS 7 10.19.2.3 postgresql 6 core 12G 100G SSD

Ở đay mình cài đặt zabbix server trên hệ điều hành ubuntu 22.04 bạn có thể tham khảo ở trang chủ qua đường dẫn: https://www.zabbix.com/download

Bước 1: Cài đặt zabbix 6.2

ubuntu@zabbix-server:~# sudo su
root@zabbix-server:~# apt update && apt -y upgrade
root@zabbix-server:~# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.2/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.2-1+ubuntu22.04_all.deb
root@zabbix-server:~# dpkg -i zabbix-release_6.2-1+ubuntu22.04_all.deb
root@zabbix-server:~# apt update
root@zabbix-serverr:~# apt install -y zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-nginx-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent

Bước 2: Cài đặt và cấu hình mysql

ubuntu@zabbix-server:~# sudo su
root@zabbix-server:~# apt install -y mysql-server
root@zabbix-server:~# systemctl start mysql
root@zabbix-server:~# systemctl enable mysql
root@zabbix-server:~# systemctl status mysql

Bước 3: Tạo database và user zabbix

ubuntu@zabbix-server:~# sudo su
root@zabbix-server:~#  mysql -uroot -p

Khi đăng nhập thành công thì ta chạy lệnh bên dưới để tạo database và user

create database zabbix_db character set utf8 collate utf8_bin;
create user zabbix_user@localhost identified by 'zabbix@123';
GRANT CREATE, ALTER, DROP, INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT, REFERENCES, RELOAD on *.* TO 'zabbix_user'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
grant all privileges on zabbix_db.* to zabbix_user@localhost;
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
FLUSH PRIVILEGES;
\q

Bước 4: Import database mặt định của zabbix

ubuntu@zabbix-server:~# sudo su
root@zabbix-server:~# zcat /usr/share/doc/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -uroot -p zabbix_db

Bước 5: Tìm và thay đổi cấu hình zabbix

Ta dùng lệnh để mở tiệp cấu hình zabbix

ubuntu@zabbix-server:~# sudo su
root@zabbix-server:~# nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf

Thềm vào dòng cuối cùng và lưu lại

DBName=zabbix_db
DBUser=zabbix_user
DBPassword=zabbix@123

Bước 6: Cấu hình nginx trỏ vào IP của máy chủ ở đây ip máy chủ là 10.19.2.1

Dùng lệnh để mở tiệp cấu hình

ubuntu@zabbix-server:~# sudo su
root@zabbix-server:~# nano /etc/zabbix/nginx.conf

Tìm dòng và thay đổi cấu hình

listen          80;
server_name	10.19.2.1

Bước 6: Khởi đọng lại dịch vụ

ubuntu@zabbix-server:~# sudo su
root@zabbix-server:~# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent nginx php8.1-fpm
root@zabbix-server:~# systemctl enable zabbix-server zabbix-agent nginx php8.1-fpm

Sau khi khởi động lại dịch vụ thành công ta vào đường dẫn http://10.19.2.1/setup.php để thực hiện cấu hình ban đầu

image.png

Nhấp vào Bước tiếp theo để kiểm tra các điều kiện yêu cầu cài đặt của hệ thống image.png

Nhấp vào Bước tiếp theo để cấu hình kết nối database image.png Nhấp vào bước tiếp theo để chọn chủ đề hoặc bỏ qua bước này. image.png Nhấp vào bước tiếp theo để cài đặt xong! image.png

Nhấp vào Kết thúc để chuyển hướng đăng nhập mặc định

username: Admin

password: zabbix

image.png

Kiểm tra bảng điều khiển Zabbix như bên dưới

image.png


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.