+2

Xử lý hàm onMeasure() khi custom view

Custom view không chỉ đơn giản là sử dụng phương thức onDraw() mà còn một hàm quan trong không kém đó là onMeasure(). Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hàm onMeasure và tầm quan trọng của nó

Nếu đã từng custom một view trước đây, chúng ta không thường không cần override onMeasure, nhưng nó không phải là một điều tốt vì hàm onMeasure() mặc định không biết kích thước thực sự mà view cần (vì nó chỉ tính đến sự kết hợp các layout params, thường được chỉ định trong XML, và minWdith/minHeight của view), do đó layout của chúng ta có thể cung cấp cho view một khoảng không gian lớn hơn những gì chúng thực sự cần.

Bắt đầu

@Override
protected void onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
  super.onMeasure(widthMeasureSpec, heightMeasureSpec);
}

Do chúng ta sẽ tính toán kích thước của view nên chúng ta không cần gọi super.onMeasure(): Khi chúng ta quyết định override onMeasure nhiệm vụ của chúng ta là gọi setMeasuredDimension(int width, int height) do đó chúng ta không cần đến implementation mặc định của class View. Trong khi implement onMeasure chúng ta nên nhớ rằng:

 • Padding của view
 • Chiều rộng của chiều dài tối thiểu của view (sử dụng getSuggestedMinimumWidth()getSuggestedMinimumHeight() để lấy những giá trị này)
 • widthMeasureSpecheightMeasureSpec là những yêu cầu được parent truyền cho chúng.

Do đó những tham số mà chúng ta nhận được trong phương thức onMeasure, widthMeasureSpecheightMeasureSpec sử dụng để tính toán một mode và một size (làm điều này để reduce objects allocation). Chúng ta sẽ thực hiện như sau:

int mode = MeasureSpec.getMode(widthMeasureSpec);
int size = MeasureSpec.getSize(widthMeasureSpec);

Trong khi size đơn giản chỉ là số pixel, mode là một khái niệm trừ tượng. Có 3 mode sau đây:

 • MeasureSpec.EXACTLY có nghĩa là view của chúng ta phải đúng chính xác kích thước được chỉ định. Điều này xảy ra khi chúng ta sử dụng một fixed size (như android:layoutWidth="64dp" )hoặc là match_parent (mặc dù đây là trách nhiệm của layout).
 • MeasureSpec.AT_MOST có nghĩa là view của chúng ta có thể lớn như nó muốn với kích thước được chỉ định. Điều này xảy ra khi chúng ta sử dụng wrap_content cũng có thể là match_parent
 • MeasureSpec.UNSPECIFIED có nghĩa là view có thể chiếm nhiều không gian như nó muốn. Đôi khi điều này được sử dụng khi parent cố gắng xác định độ lớn của mỗi child cần trước khi gọi lài measure

ResolveSize

Ngoài trừ những ràng buộc từ view cha, độ lớn của view của chúng ta phụ thuộc vào yếu tố gì? Ví dụ, nếu bạn vẽ một text bạn có thể tính toán nó (và nhiều đối tượng view cần tính toán nữa). Một khi chúng ta đạt được width và height mong muốn (đừng quên tính toán cả padding) sử dụng phương thức resolveSize(int size, int measureSpec) để làm cho view ucar bạn phù hợp với các yêu cầu từ view cha.

Điều mà phương thức resolveSize làm là gọi resolveSizeAndState và sau đó xóa những phần không cần thiết từ kết quả.

Làm cách nào để resolveSizeresolveSizeAndState lựa chọn tùy chọn tốt nhất cho chúng ta? Nó sẽ trả về size mà bạn đã tính nếu mode là MeasureSpec.UNSPECIFIED, size chưa trong measureSpec nếu MeasureSpec.EXACTLY, và giá trị nhỏ nhất giữa hai giá trị nếu MeasureSpec.AT_MOST.

Nêu bạn nghĩ rằng resolveSize mặc định không phù hợp với bạn. Bạn có thể thay đổi nó, ví dụ, phương thức dưới đây hoạt động giống như resolveSize.

private int measureDimension(int desiredSize, int measureSpec) {
    int result;
    int specMode = MeasureSpec.getMode(measureSpec);
    int specSize = MeasureSpec.getSize(measureSpec);

    if (specMode == MeasureSpec.EXACTLY) {
      result = specSize;
    } else {
      result = desiredSize;
      if (specMode == MeasureSpec.AT_MOST) {
        result = Math.min(result, specSize);
      }
    }

    if (result < desiredSize){
      Log.e("ChartView", "The view is too small, the content might get cut");
    }
    return result;
  }

Hãy nhớ rằng onMeasure yêu cầu bạn gọi setMeasuredDimension(int width, int height) một khi bạn biết độ lớn cần thiết của view. Nếu bạn không gọi phương thức đó một IllegalStateException sẽ được ném ra.

Do đó onMeasure sẽ trông như thế này:

@Override
  protected void onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
    Log.v("Chart onMeasure w", MeasureSpec.toString(widthMeasureSpec));
    Log.v("Chart onMeasure h", MeasureSpec.toString(heightMeasureSpec));

    int desiredWidth = getSuggestedMinimumWidth() + getPaddingLeft() + getPaddingRight();
    int desiredHeight = getSuggestedMinimumHeight() + getPaddingTop() + getPaddingBottom();

    setMeasuredDimension(measureDimension(desiredWidth, widthMeasureSpec),
        measureDimension(desiredHeight, heightMeasureSpec));
  }

Mẹo nhỏ

Trong quá trình debug custom view của bạn bạn có thể đặt đoạn code này ở đầu hàm onMeasure của bạn:

Log.v("[View name] onMeasure w", MeasureSpec.toString(widthMeasureSpec));
Log.v("[View name] onMeasure h", MeasureSpec.toString(heightMeasureSpec));

Nó sẽ print ra một thứ tương tự như thế này:

V/ChartView onMeasure w: MeasureSpec: EXACTLY 720
V/ChartView onMeasure h: MeasureSpec: AT_MOST 1118

Khi đó bạn sẽ luôn luôn biết được yêu cầu mà view cha truyền vào và bạn có thể biết rằng view của bạn có hoạt động đúng hay không.

Kết

Bài viết có tham khảo: https://medium.com/@quiro91/custom-view-mastering-onmeasure-a0a0bb11784d

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hi vọng mọi người sẽ đọc các bài tiếp theo của mình trong tương lai. Thank you ver much.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.