Xử lý files trong Swift

1. Chọn files trong device

1.1 Chọn file

Để chọn được files trong iOS bạn có thể dùng UIDocumentPickerViewController

Ví dụ:

import UIKit
import MobileCoreServices // Bạn cần import MobileCoreServices vì kiểu dữ liệu của files (PDF, PNG, ....) được định nghĩa ở đây

class ViewController: UIViewController {

  func showFilePicker() {
    // kUTTypePDF là lọc files PDF, bạn có thể thêm nhiều kiểu dữ liệu khác nếu cần.
    let documentPicker = UIDocumentPickerViewController(documentTypes: [kUTTypePDF as NSString as String],
                              in: .import)
    documentPicker.delegate = self
    documentPicker.modalPresentationStyle = .formSheet
    if #available(iOS 11.0, *) {
      documentPicker.allowsMultipleSelection = false
    }
    self.present(documentPicker, animated: true, completion: nil)
  }

}

extension ViewController: UIDocumentPickerDelegate {

  func documentPicker(_ controller: UIDocumentPickerViewController, didPickDocumentAt url: URL) {
    print(url)
  }

  func documentPicker(_ controller: UIDocumentPickerViewController, didPickDocumentsAt urls: [URL]) {
    print(urls)
  }

  func documentPickerWasCancelled(_ controller: UIDocumentPickerViewController) {
  }

}

1.2 Lấy kích thước của file

let size = sizeForLocalFilePath(filePath: url.path)

func sizeForLocalFilePath(filePath: String) -> UInt64 {
  do {
    let fileAttributes = try FileManager.default.attributesOfItem(atPath: filePath)
    if let fileSize = fileAttributes[FileAttributeKey.size] {
      return (fileSize as! NSNumber).uint64Value
    } else {
      print("Failed to get a size attribute from path: \(filePath)")
    }
  } catch {
    print("Failed to get file attributes for local path: \(filePath) with error: \(error)")
  }
  return 0
}

2. Mở file

Để mở 1 file bạn có thể dùng UIDocumentInteractionController. Bạn cần truyền vào file đã được download về device nhé, chứ files URL trỏ đến server thì không mở được đâu 😄

class ViewController: UIViewController {

  var documentInteractionController: UIDocumentInteractionController?

  func openDocument(fileUrl: URL) {
    documentInteractionController = UIDocumentInteractionController(url: fileUrl)
    documentInteractionController?.delegate = self
    documentInteractionController?.presentPreview(animated: true)
  }

}

extension ViewController: UIDocumentInteractionControllerDelegate {

  func documentInteractionControllerViewControllerForPreview(
    _ controller: UIDocumentInteractionController) -> UIViewController {
    return self
  }

}

3. Download file

Việc download file thì có vô vàn cách + libs hỗ trợ. Nhưng trong bài này mình sẽ dùng URLSessionDownloadTask default của iOS nhé:

class ViewController: UIViewController {

  var downloadTask: URLSessionDownloadTask?
  var backgroundSession: URLSession?

}

extension ViewController {

  func downloadFile(documentUrl: URL) {
    let backgroundSessionConfiguration = URLSessionConfiguration.background(withIdentifier: "backgroundSession")
    backgroundSession = Foundation.URLSession(configuration: backgroundSessionConfiguration, delegate: self,
                         delegateQueue: OperationQueue.main)
    let request = URLRequest(url: documentUrl)
    downloadTask = backgroundSession?.downloadTask(with: request)
    downloadTask?.resume()
    // Show loading ở đây nhé
  }

  // Hàm này để lưu file dựa theo tên file mà server trả về
  fileprivate func getDestinationFileUrl(response: URLResponse) -> URL {
    var docsURL = FileManager.default.urls(for: .documentDirectory, in: .userDomainMask)[0]
    let filename = response.suggestedFilename ?? "file.pdf"
    docsURL.appendPathComponent(filename)
    return docsURL
  }

}

extension ViewController: URLSessionDownloadDelegate {

  func urlSession(_ session: URLSession, downloadTask: URLSessionDownloadTask, didWriteData bytesWritten: Int64,
          totalBytesWritten: Int64, totalBytesExpectedToWrite: Int64) {
    let progress = CGFloat(totalBytesWritten) / CGFloat(totalBytesExpectedToWrite)
    print("progress: \(progress)")
    // Hiển thị progress nếu thích :D
  }

  func urlSession(_ session: URLSession, downloadTask: URLSessionDownloadTask, didFinishDownloadingTo location: URL) {
    // Ẩn loading
    guard let response = downloadTask.response else {
      print(downloadTask.error?.localizedDescription ?? "Loading file error.")
      return
    }
    let destinationURL = getDestinationFileUrl(response: response)

    // Đoạn này mình xoá file cũ đi nếu có (logic app mình thế ;) )
    let fileManager = FileManager.default
    if fileManager.fileExists(atPath: destinationURL.path) {
      try? fileManager.removeItem(at: destinationURL)
    }
    do {
      try fileManager.moveItem(at: location, to: destinationURL)

      // Mở file đã download được
      openDocument(fileUrl: destinationURL)
    } catch {
      print(error)
    }
  }

  func urlSession(_ session: URLSession, task: URLSessionTask, didCompleteWithError error: Error?) {
    // Ẩn loading
    print(error)
  }

}

4. Upload file

Trong ví dụ này mình sẽ dùng Alamofire để upload 1 ảnh png nhé

func requestWith(endUrl: String, imageData: Data?, parameters: [String : Any],
         onCompletion: ((Any?) -> Void)? = nil,
         onError: ((Error?) -> Void)? = nil){

  let url = "http://google.com" /* your API url */

  let headers: HTTPHeaders = [
    /* "Authorization": "your_access_token", in case you need authorization header */
    "Content-type": "multipart/form-data"
  ]

  Alamofire.upload(multipartFormData: { (multipartFormData) in
    for (key, value) in parameters {
      multipartFormData.append("\(value)".data(using: String.Encoding.utf8)!, withName: key as String)
    }

    if let data = imageData{
      multipartFormData.append(data, withName: "image", fileName: "image.png", mimeType: "image/png")
    }

  }, usingThreshold: UInt64.init(), to: url, method: .post, headers: headers) { (result) in
    switch result{
    case .success(let upload, _, _):
      upload.responseJSON { response in
        print("Succesfully uploaded")
        if let err = response.error{
          onError?(err)
          return
        }
        onCompletion?(response.value)
      }
    case .failure(let error):
      print("Error in upload: \(error.localizedDescription)")
      onError?(error)
    }
  }
}
(Nguồn: https://medium.com/theappspace/alamofire-4-multipart-file-upload-with-swift-3-174df1ef84c1)

Kết luận: Trong bài viết mình đã giới thiệu qua những thao tác cơ bản khi làm việc với file trong iOS. Hi vọng có thể giúp được cho các bạn. (y)