+7

Xây dựng layout giống YOUTUBE New

Dạo đầu

Xin chào anh em. Bài viết này nói về cách mình đã dựng lên thư viện DraggablePanel một thư viện xây dựng layout giống YOUTUBE. Thư viện được mình xây dựng trên những hiểu biết hiện có của mình nên sẽ có nhiều chỗ chưa thực sự tối ưu. Mình rất mong nhận được gạnh đá của anh em =))).

Alt text

Giờ thì bắt đầu thôi nào!!

XMl Link

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<merge xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">

  <com.hoanganhtuan95ptit.draggable.widget.DragFrame
    android:id="@+id/frameDrag"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:background="@android:color/transparent">

    <com.google.android.material.appbar.AppBarLayout
      android:id="@+id/appbarLayout"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:background="@android:color/transparent"
      app:elevation="0dp">

      <com.google.android.material.appbar.CollapsingToolbarLayout
        android:id="@+id/collapsingToolbarLayout"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        app:layout_scrollFlags="scroll|exitUntilCollapsed">

        <androidx.appcompat.widget.Toolbar
          android:id="@+id/toolbar"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="match_parent"
          android:background="@android:color/transparent"
          app:layout_collapseMode="pin" />
      </com.google.android.material.appbar.CollapsingToolbarLayout>
    </com.google.android.material.appbar.AppBarLayout>

    <FrameLayout
      android:id="@+id/frameSecond"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior" />

    <FrameLayout
      android:id="@+id/frameFirst"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent" />

  </com.hoanganhtuan95ptit.draggable.widget.DragFrame>

</merge>

Nhìn đến đây chắc anh em cùng giống mình đang chửi thế thằng viết code. (DM thằng code, layout rắc rối vl) (DragFrame lá cái méo gì thế nhỉ??) (sao phải dùng CollapsingToolbarLayout, AppBarLayout, Toolbar). Nhưng từ từ đã anh em cái gì nó cũng có lý do của nó =))). Mình xin trả lời từ thắc mắc của anh em.

Trước mình cũng chỉ dùng đến hai FrameLayout là frameFirstframeSecond, nhưng rồi một ngày mình được xem video này Cấm xem bất ngờ chưa, nó là một video dọc. Là một fan chân chính với nhưng thế loại video nhẹ nhàng, tình cảm như: Anh thợ sửa ống nước may nắm, Cô hàng xóm... à nhầm Xe đạp, Chờ anh trong con mưa, Quê tôi. Mình mới có cơ hội được xem những video doc và nhận ra rằng với các video đó youtube đã sử dụng cơ chế giống layout_behavior của CoordinatorLayout để có thể tối ưu nội dung bên dưới video (thực ra để nó tối ưu quảng cáo).

(DragFrame lá cái méo gì thế nhỉ??) (sao phải dùng CollapsingToolbarLayout, AppBarLayout, Toolbar): nếu đọc nội dung bên trên thì chắc anh em cũng có câu trả cho mình rồi đúng không, vâng dragFrameCoordinatorLayoutCollapsingToolbarLayout, AppBarLayout, Toolbar là để hỗ trợ cho video dọc =))

Layout dựng xong, giờ là lúc phải xử lý chúng =)))

CODE KOTLIN Link

Đầu tiên Mình sẽ cần phải xây dựng cơ chế drag view

    private var downY = 0f
    private var deltaY = 0

    private var firstViewDown = false

    override fun onInterceptTouchEvent(ev: MotionEvent?): Boolean {
      when (ev!!.action) {
        MotionEvent.ACTION_DOWN -> {
          firstViewDown = isViewUnder(frameFirst, ev)
          downY = ev.rawY
        }
        MotionEvent.ACTION_MOVE -> {
          checkFrameFirstMove(ev)
        }
      }
      return firstViewMove
    }

    override fun onTouchEvent(ev: MotionEvent?): Boolean {
      val motionY = ev!!.rawY.toInt()
      when (ev.action) {
        MotionEvent.ACTION_UP, MotionEvent.ACTION_CANCEL -> {
          firstViewMove = false
          firstViewDown = false
          handleUp()
        }
        MotionEvent.ACTION_MOVE -> {
          checkFrameFirstMove(ev)
          if (firstViewMove) {
            handleMove(motionY)
          }
        }
      }
      return firstViewDown
    }

Khi nhắc đến drag thì có hai vấn đề chúng ta cần quan tâm đầu tiên là: chạm vào đâu (ACTION_DOWN) và khi nào di chuyển (ACTION_MOVE). Ở đây mình thiết lập bộ lắng nghe chạm trên frameDrag.

ACTION_DOWN:


    override fun onInterceptTouchEvent(ev: MotionEvent?): Boolean {
      when (ev!!.action) {
        MotionEvent.ACTION_DOWN -> {
          firstViewDown = isViewUnder(frameFirst, ev)
          downY = ev.rawY
        }
        MotionEvent.ACTION_MOVE -> {
          checkFrameFirstMove(ev)
        }
      }
      return firstViewMove
    }
      ....
    private fun isViewUnder(view: View?, ev: MotionEvent): Boolean {
      return if (view == null) {
        false
      } else {
        ev.x >= view.left && ev.x < view.right && ev.y >= view.top && ev.y < view.bottom
      }
    }

isViewUnder Giúp mình phát hiện khi người dùng chạm vào frameDrag người dùng có đang chạm vào frameFirst không

ACTION_MOVE


    override fun onInterceptTouchEvent(ev: MotionEvent?): Boolean {
      when (ev!!.action) {
        MotionEvent.ACTION_DOWN -> {
          firstViewDown = isViewUnder(frameFirst, ev)
          downY = ev.rawY
        }
        MotionEvent.ACTION_MOVE -> {
          checkFrameFirstMove(ev)
        }
      }
      return firstViewMove
    }
      ....
    private fun checkFrameFirstMove(ev: MotionEvent) {
      if (firstViewMove) return
      val calculateDiff: Int = calculateDistance(ev, downY)
      val scaledTouchSlop: Int = getScaledTouchSlop(getContext())
      if (calculateDiff > scaledTouchSlop && firstViewDown) {
        deltaY = ev.rawY.toInt() - (frameDrag.layoutParams as LayoutParams).topMargin
        firstViewMove = true
      }
    }

checkFrameFirstMove giúp mình kiểm tra xem người dùng có đang di chuyển frameFirst hay không.

FrameDrag, ToolBar và AppbarLayout

Ok vậy là chúng ta đã dựng xong bộ drag cho view, giờ là lúc chúng ta phải xử lý giao diện khi người dùng di chuyển frameFirst

    private fun handleMove(motionY: Int) {
      setMarginTop(motionY - deltaY)
    }


    private fun setMarginTop(top: Int) {
      val marginTop = when {
        top < 0 -> 0
        top > mMarginTopWhenMin -> mMarginTopWhenMin
        else -> top
      }
  
      if (marginTop == mCurrentMarginTop) return
      mCurrentMarginTop = marginTop
  
      val percent: Float = mCurrentMarginTop * 1f / mMarginTopWhenMin
      setPercent(percent)
    }

    private fun setPercent(percent: Float) {
      if (mCurrentPercent == percent || percent > 1 || percent < 0) return
      mCurrentPercent = percent
  
      refresh()
    }

    /**
     * update ui all view
     */
    open fun refresh() {
  
      updateState()
  
      mDraggableListener?.onChangePercent(mCurrentPercent)
  
      val layoutParams = frameDrag.layoutParams as LayoutParams
      layoutParams.topMargin = (mMarginTopWhenMin * mCurrentPercent).toInt()
      layoutParams.leftMargin = (mMarginEdgeWhenMin * mCurrentPercent).toInt()
      layoutParams.rightMargin = (mMarginEdgeWhenMin * mCurrentPercent).toInt()
      layoutParams.bottomMargin = (mMarginBottomWhenMin * mCurrentPercent).toInt()
      frameDrag.layoutParams = layoutParams
  
      val toolBarHeight = when {
        firstViewMove -> {
          (mHeightWhenMaxDefault - (mHeightWhenMaxDefault - mHeightWhenMinDefault) * mCurrentPercent).toInt()
        }
        mCurrentPercent == 0f -> {
          mHeightWhenMaxDefault
        }
        else -> {
          mHeightWhenMinDefault
        }
      }
  
      toolbar.reHeight(toolBarHeight)
  
      refreshFrameFirst()
    }
  
    /**
     * update ui frame first
     */
    open fun refreshFrameFirst() {
      val frameFistHeight = if (mCurrentPercent < mPercentWhenMiddle) {
        (mHeightWhenMax - (mHeightWhenMax - mHeightWhenMiddle) * mCurrentPercent / mPercentWhenMiddle)
      } else {
        (mHeightWhenMiddle - (mHeightWhenMiddle - mHeightWhenMin) * (mCurrentPercent - mPercentWhenMiddle) / (1 - mPercentWhenMiddle))
      }
  
      appbarLayout.reHeight(frameFistHeight.toInt())
    }          

Khi người dùng di chuyển mình sẽ tính toán ra % dựa vào marginTop, Từ phần % hiện có mình sẽ tính toán để cập nhật kính thước các view thành phần ở refresh (Cập nhật cho FragDragtoolbar), refreshFrameFirst (cập nhật cho appbarLayout)

FrameFirst, FrameSecond

Sau khi xử lý xong FrameDrag, ToolBarAppbarLayout giờ là lúc xử lý FrameFistFrameSecond. Ở đây chỉ cần tạo một CoordinatorLayout.Behavior và lắng nghe sự thay đổi của AppbarLayout từ đó cập nhật kích thước của FrameFirst là xong

    class DragBehavior(private val frameSecond: View) : CoordinatorLayout.Behavior<View>() {
    
      override fun layoutDependsOn(parent: CoordinatorLayout, fab: View, dependency: View): Boolean {
        return true
      }
      override fun onDependentViewChanged(parent: CoordinatorLayout, child: View, dependency: View): Boolean {
        child.reHeight(frameSecond.y.toInt())
        return true
      }
    }

    ...........................

    val params = frameFirst.layoutParams as CoordinatorLayout.LayoutParams
    params.behavior = DragBehavior(frameSecond)
    frameFirst.layoutParams = params

ACTION_UP, ACTION_CANCEL

Sau khi đã hoàn thiện xử lý các thao tác khi downmove thì khi up chúng ta sẽ làm gì. Tại đây mình thực hiện tính toán dựa vào MarginTop để đưa ra ra quyết định nên chuyển về min hay max. Mình xây dựng 3 hàm maximize, minimize, close và dùng SpringAnimation để chuyển về các trạng thái như MAX, MIN, CLOSE


    private fun handleUp() {
      val moveToMin = if (abs(velocityY) < 200) {
        mCurrentMarginTop > mMarginTopWhenMin - mCurrentMarginTop
      } else {
        velocityY >= 0
      }

      if (moveToMin) {
        maxToMinAnim { minimize() }
      } else {
        minToMaxAnim { maximize() }
      }
    }
    
    
    /**
     * mở rộng lâyout
     */
    open fun maximize() {
      mTempState = State.MAX
      if (!frameInitializing) {
        return
      }
      when (mCurrentState) {
        State.MAX -> {
          appbarLayout.resizeAnimation(-1, mTempHeight, 300) {
            mHeightWhenMax = mTempHeight
  
            if (mCurrentPercent != 0f || (!needExpand && !showKeyboard)) {
              updateState()
              return@resizeAnimation
            }
  
            appbarLayout.addOnOffsetChangedListener(object : OnOffsetChangedListener {
              override fun onOffsetChanged(appBarLayout: AppBarLayout?, verticalOffset: Int) {
                if (mCurrentPercent != 0f || !needExpand) {
                  appbarLayout.removeOnOffsetChangedListener(this)
                  return
                }
  
                if (abs(verticalOffset) == 0) {
                  updateState()
  
                  needExpand = false
  
                  mDraggableListener?.onExpanded()
  
                  appbarLayout.removeOnOffsetChangedListener(this)
                }
              }
            })
            appbarLayout.setExpanded(true, true)
          }
        }
        State.MIN -> {
          minToMaxAnim { maximize() }
        }
        State.CLOSE -> {
          visible()
          closeToMinAnim { maximize() }
        }
        else -> {
        }
      }
    }
  
    /**
     * thu nhỏ layout
     */
    open fun minimize() {
      mTempState = State.MIN
      if (!frameInitializing) {
        return
      }
      when (mCurrentState) {
        State.MAX -> {
          maxToMinAnim { minimize() }
        }
        State.MIN -> {
          visible()
          updateState()
        }
        State.CLOSE -> {
          visible()
          closeToMinAnim { minimize() }
        }
        else -> {
        }
      }
    }

    /**
     * đóng layout
     */
    open fun close() {
      mTempState = State.CLOSE
      if (!frameInitializing) {
        return
      }
      when (mCurrentState) {
        State.MAX -> {
          maxToMinAnim { close() }
        }
        State.MIN -> {
          minToCloseAnim { close() }
        }
        State.CLOSE -> {
          gone()
          updateState()
        }
        else -> {
  
        }
      }
    }
    
    fun Float.springAnimation(minValue: Float,
                 maxValue: Float,
                 startValue: Float,
                 endValue: Float,
                 onUpdate: (Float) -> Unit,
                 onEnd: () -> Unit) {
      val springX = SpringForce(endValue)
      springX.dampingRatio = 0.7f
      springX.stiffness = 300f
      val springAnimation = SpringAnimation(FloatValueHolder())
      springAnimation.setStartVelocity(this)
          .setMinValue(minValue)
          .setMaxValue(maxValue)
          .setStartValue(startValue)
          .setSpring(springX)
          .setMinimumVisibleChange(DynamicAnimation.MIN_VISIBLE_CHANGE_PIXELS)
          .addUpdateListener { dynamicAnimation: DynamicAnimation<*>, value: Float, _: Float ->
            onUpdate(value)
            if (value == endValue) {
              dynamicAnimation.cancel()
            }
          }
          .addEndListener { _: DynamicAnimation<*>?, _: Boolean, _: Float, _: Float ->
            onEnd()
          }
          .start()
    }

Cách dùng Link

Khi đã dựng xong giờ là lúc dùng chúng,


    <com.hoanganhtuan95ptit.draggable.DraggablePanel
        android:id="@+id/draggablePanel"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        app:height_when_max="300dp"
        app:height_when_min="80dp"
        app:margin_bottom_when_min="8dp"
        app:margin_edge_when_min="8dp"
        app:percent_when_middle="0.9"
        app:state="MIN" />
    
    ---------------------------
    
    draggablePanel.setDraggableListener(object : DraggablePanel.DraggableListener {
      override fun onExpanded() {
        super.onExpanded()
      }

      override fun onChangeState(state: DraggablePanel.State) {
      }

      override fun onChangePercent(percent: Float) {
        alpha.alpha = 1 - percent
      }

    })

    supportFragmentManager.beginTransaction().add(R.id.frameFirst, TopFragment()).commit()
    supportFragmentManager.beginTransaction().add(R.id.frameSecond, BottomFragment()).commit()

    btnMax.setOnClickListener { draggablePanel.maximize() }
    btnMin.setOnClickListener { draggablePanel.minimize() }
    btnClose.setOnClickListener { draggablePanel.close() }

Kết luận

Cảm ơn anh em đã đọc đến đoạn này, Mình hi vọng thư viện sẽ giúp ích cho anh em trong quá trình phát triển các dự án của anh em. Dự án được xây dựng dựa trên những hiểu biết của mình nên sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được anh em góp ý =))). Anh Em vào đây DraggablePanel để rate cho mình nhé =)) để mình có động lực làm những dự án open source tiếp theo. Cảm ơn anh em =)))


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.