+4

Xây dựng app chat đơn giản với Firebase(Phần 1)

1.Xây dựng tính năng

(Bài viết này mình viết dựa theo tài liệu tham khảo trên trang firebase https://firebase.google.com/docs/auth/)

1.1.Cài đặt.

-Trước tiên bạn phải add firebase vào project , trên trang chủ cũng đã khá rõ ràng rồi nên mình cũng sẽ không nhắc lại vấn đề này nữa .Các bạn cũng có thể tham khảo ở đây : https://firebase.google.com/docs/android/setup

-Tiếp theo là add dependency trong file gradle (dĩ nhiên rồi ) :

compile 'com.google.firebase:firebase-auth:10.0.1'

-Và nếu bạn chưa tạo project trên firebase console , hãy vào đây tạo ngay : https://console.firebase.google.com/?pli=1

Mình sẽ xây dựng tính năng theo từng màn hình , trước hết là màn hình Login. Màn hình này sẽ có các tính năng sau :

 • Create account (Tạo tài khoản )
 • Login (Đăng nhập)
 • Logout(Thoát tài khoản)

1.2.Các tính năng màn hình Login

1.2.1 Create account :

mAuth.createUserWithEmailAndPassword(email, password)
    .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<AuthResult>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
        Log.d(TAG, "createUserWithEmail:onComplete:" + task.isSuccessful());

        // If sign in fails, display a message to the user. If sign in succeeds
        // the auth state listener will be notified and logic to handle the
        // signed in user can be handled in the listener.
        if (!task.isSuccessful()) {
          Toast.makeText(EmailPasswordActivity.this, R.string.auth_failed,
              Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }

        // ...
      }
    });

Nếu tài khoản được tạo ,thì AuthStateListener sẽ chạy hàm onAuthStateChanged và tại đây bạn có thể gọi hàm getCurrentUser để lấy dữ liệu user. Ví dụ :

private FirebaseAuth.AuthStateListener mAuthListener;

// ...

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  // ...
  mAuthListener = new FirebaseAuth.AuthStateListener() {
    @Override
    public void onAuthStateChanged(@NonNull FirebaseAuth firebaseAuth) {
      FirebaseUser user = firebaseAuth.getCurrentUser();
      if (user != null) {
        // User is signed in
        Log.d(TAG, "onAuthStateChanged:signed_in:" + user.getUid());
      } else {
        // User is signed out
        Log.d(TAG, "onAuthStateChanged:signed_out");
      }
      // ...
    }
  };
  // ...
}

@Override
public void onStart() {
  super.onStart();
  mAuth.addAuthStateListener(mAuthListener);
}

@Override
public void onStop() {
  super.onStop();
  if (mAuthListener != null) {
    mAuth.removeAuthStateListener(mAuthListener);
  }
}

1.2.2 Sign in :

Khi user sign in vào app , truyền email với password vào hàm signInWithEmailAndPassword

mAuth.signInWithEmailAndPassword(email, password)
    .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<AuthResult>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
        Log.d(TAG, "signInWithEmail:onComplete:" + task.isSuccessful());

        // If sign in fails, display a message to the user. If sign in succeeds
        // the auth state listener will be notified and logic to handle the
        // signed in user can be handled in the listener.
        if (!task.isSuccessful()) {
          Log.w(TAG, "signInWithEmail:failed", task.getException());
          Toast.makeText(EmailPasswordActivity.this, R.string.auth_failed,
              Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }

        // ...
      }
    });

Nếu sign-in thành công thì AuthStateListener sẽ chạy hàm onAuthStateChanged và tại đây bạn có thể gọi hàm getCurrentUser để lấy dữ liệu user( như phần 2.1 bên trên).

1.2.3 Sign out :

Sau khi sign in thành công , ta sign out bằng dòng code dưới đây :

FirebaseAuth.getInstance().signOut();

Cuối cùng , bạn lên Firebase console để xem phần lưu trữ tài khoản . https://console.firebase.google.com/?authuser=0 Sau khi click vào project thì bạn click vào mục Authentication như hình dưới : Bạn cũng có thể tùy chọn disable , delete account hay reset password khi click vaò các nút cuối Tài liệu tham khảo : https://firebase.google.com/docs/auth/android/manage-users

Mọi người đón xem tiếp phần 2 ở đây nhé : https://viblo.asia/p/xay-dung-app-chat-don-gian-voi-firebasephan-2-gGJ59aWP5X2


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.