+3

Xác định vị trí thiết bị Android trên GoogleMap

Ngày nay gần hết các ứng dụng đều lớn đều tích hợp dịch vụ GoolgeMap và location trong ứng dụng của họ để nhận biết được vị trí khách hàng hay thiết bị của người dùng . Điển hình như Grab , Uber , now ... sử dụng GoogleMap và location để giúp cho người dùng dễ dàng di chuyển cũng như xác định vị trí khách hàng .Ở bài này mình giới thiệu về cách tích hợp GoogleMap và định vị thiết bị android thông trên GoogleMap

Tích hợp GoogleMap

Cấu hình và thiết lập tệp Manifiest

Mở tệp build.gradle của bạn và thêm phụ thuộc này vào dự án android

implementation 'com.google.android.gms:play-services:12.0.1'

Mở tệp Manifiest để thêm một số quyền

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />

Thêm khai báo sau vào tệp manifying của bạn bên trong phần tử gốc của tệp manifiest.

<uses-feature
  android:glEsVersion="0x00020000"
  android:required="true" />

Thêm khai báo sau vào tệp manifying của bạn, Bạn cần đặt bên trong thẻ Application

<meta-data
  android:name="com.google.android.gms.version"
  android:value="@integer/google_play_services_version" />

Thêm khóa API trong project manifest và khai báo key API trong values/string

<meta-data
  android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
  android:value="@string/google_maps_key" />

Thêm đối tượng GoogleMap trong MainActivity.XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity"
  >

  <fragment xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/map"
    android:name="com.google.android.gms.maps.MapFragment"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    />

</android.support.constraint.ConstraintLayout>

Thiết Lập trong MainActivity.java

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements OnMapReadyCallback {
  private GoogleMap mMap;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    MapFragment mapFragment = (MapFragment) getFragmentManager()
      .findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }
  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
    mMap = googleMap;
    LatLng latLng = new LatLng(16.080141, 108.219977);
    CameraUpdate cameraUpdate = CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(latLng, 10);
    mMap.animateCamera(cameraUpdate);
  }
}

Chạy ứng dụng và xem kết quả

Xác định vị trí Android trên GoogleMap

Hãy bắt đầu viết code

Thêm một số quyền xác định vị trí

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />

Ở MainActivity.java các bạn implement các đối tượng sau :onnectionCallbacks , OnConnectionFailedListener và LocationListener

public class MainActivity extends AppCompatActivity
  implements OnMapReadyCallback, GoogleApiClient.ConnectionCallbacks,
  GoogleApiClient.OnConnectionFailedListener, LocationListener {
  private GoogleMap mMap;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    MapFragment mapFragment = (MapFragment) getFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
    mMap = googleMap;
    if (ActivityCompat.checkSelfPermission(this,
      android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED
      && ActivityCompat.checkSelfPermission(this,
      android.Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION)
      != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
      // TODO: Consider calling
      //  ActivityCompat#requestPermissions
      // here to request the missing permissions, and then over  riding
      //  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[] permissions,
      //                     int[] grantResults)
      // to handle the case where the user grants the permission. See the documentation
      // for ActivityCompat#requestPermissions for more details.
      return;
    }
    mMap.setMyLocationEnabled(true);
  }

  @Override
  public void onConnected(@Nullable Bundle bundle) {

  }

  @Override
  public void onConnectionSuspended(int i) {

  }

  @Override
  public void onConnectionFailed(@NonNull ConnectionResult connectionResult) {

  }

  @Override
  public void onLocationChanged(Location location) {

  }
}

Viết một số phương thức xác định vị trí

 1. setupLocationManager () - Sử dụng để tạo LocationManager trước khi yêu cầu vị trí điểm cuối
 2. createdLocationRequest () - Xử lý tham số yêu cầu để nhận vị trí điểm cuối
 3. setInitialLocation () - Phương pháp này sẽ hiển thị Vị trí được biết đến cuối cùng của thiết bị trên GoogleMap

Viết mã cho phương thức setupLocationManager ()

private void setupLocationManager() {
    if (mGoogleApiClient == null) {
      mGoogleApiClient = new GoogleApiClient.Builder(this)
        .addConnectionCallbacks(this)
        .addOnConnectionFailedListener(this)
        .addApi(LocationServices.API)
        .addApi(Places.GEO_DATA_API)
        .addApi(Places.PLACE_DETECTION_API)
        .build();
    }
    mGoogleApiClient.connect();
  }

Viết mã cho phương thức createdLocationRequest ()

protected void createLocationRequest() {
    mLocationRequest = new LocationRequest();
    mLocationRequest.setSmallestDisplacement(10);
    mLocationRequest.setFastestInterval(50000);
    mLocationRequest.setPriority(LocationRequest.PRIORITY_HIGH_ACCURACY);
    mLocationRequest.setNumUpdates(3);

    LocationSettingsRequest.Builder builder =
      new LocationSettingsRequest.Builder().addLocationRequest(mLocationRequest);
    builder.setAlwaysShow(true);

    PendingResult<LocationSettingsResult> result =
      LocationServices.SettingsApi.checkLocationSettings(mGoogleApiClient, builder.build());

    result.setResultCallback(new ResultCallback<LocationSettingsResult>() {
      @Override
      public void onResult(@NonNull LocationSettingsResult result) {
        final Status status = result.getStatus();
        final LocationSettingsStates states = result.getLocationSettingsStates();

        switch (status.getStatusCode()) {

          case LocationSettingsStatusCodes.SUCCESS:
            setInitialLocation();
            break;

          case LocationSettingsStatusCodes.RESOLUTION_REQUIRED:
            try {
              status.startResolutionForResult(MainActivity.this, 1);
            } catch (IntentSender.SendIntentException e) {
            }
            break;

          case LocationSettingsStatusCodes.SETTINGS_CHANGE_UNAVAILABLE:
            break;
        }
      }
    });
  }

Bạn cần xử lý kết quả thông qua OnActivityResult

protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, @Nullable Intent data) {
    switch (requestCode)
    {
      case 1:
        switch (resultCode)
        {
          case Activity.RESULT_OK:
          {
            setInitialLocation();
            mRequestingLocationUpdates = true;
            break;
          }
          case Activity.RESULT_CANCELED:
          {
            mRequestingLocationUpdates = false;
            break;
          }
          default:
          {
            break;
          }
        }
        break;
    }
  }

Viết mã cho phương thức setInitialLocation () :phương thức này có trách nhiệm room vị trí trên màn hình tới vị trí của bạn

private void setInitialLocation() {


    if (ActivityCompat.checkSelfPermission(MainActivity.this, android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED && ActivityCompat.checkSelfPermission(MainActivity.this, android.Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
      // TODO: Consider calling
      //  ActivityCompat#requestPermissions
      // here to request the missing permissions, and then overriding
      //  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[] permissions,
      //                     int[] grantResults)
      // to handle the case where the user grants the permission. See the documentation
      // for ActivityCompat#requestPermissions for more details.
      return;
    }
    LocationServices.FusedLocationApi.requestLocationUpdates(mGoogleApiClient, mLocationRequest, new LocationListener() {
      @Override
      public void onLocationChanged(Location location) {


        mLastLocation = location;

        try {
          LatLng positionUpdate = new LatLng(location.getLatitude(), location.getLongitude());
          CameraUpdate update = CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(positionUpdate, 15);
          mMap.animateCamera(update);

        } catch (Exception ex) {

          ex.printStackTrace();
          Log.e("MapException", ex.getMessage());

        }

      }

    });
  }

Xử lý địa điểm

Kiểm tra phiên bản ứng dụng và yêu cầu người dùng cấp quyền đối với nhưng ứng dụng phiên bản dưỡi 6.0

private void CheckMapPermission() {

    if(Build.VERSION.SDK_INT > Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) {

      if (ActivityCompat.checkSelfPermission(MainActivity.this, android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED &&
        ActivityCompat.checkSelfPermission(MainActivity.this, android.Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
        ActivityCompat.requestPermissions(MainActivity.this, new String[]{android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION, Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION}, 1002);
      }else {

        setupLocationManager();
      }
    }
    else {
      setupLocationManager();
    }

  }


  @Override
  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull String[] permissions, @NonNull int[] grantResults) {
    switch (requestCode) {
      case 1002: {
        if (grantResults.length > 0
          && grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {

          if (ActivityCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
            == PackageManager.PERMISSION_GRANTED && ActivityCompat.checkSelfPermission(this,
            Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {

            setupLocationManager();

          }
        } else {

          Toast.makeText(MainActivity.this,"Xin quyen",Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
      }
      break;
    }
  }

Cuối cùng gọi lại các phương thức vào onCreate()

@Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    MapFragment mapFragment = (MapFragment) getFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
    CheckMapPermission();
    createLocationRequest();
  }

Chạy ưng dụng và xem kết quả:


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí